Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | DANƖYƐƐLƖ 4-6

Ŋsɛɣ Yehowa paa ɛzɩmtaa?

Ŋsɛɣ Yehowa paa ɛzɩmtaa?

Adɩma kaawɛ fezuu taa ɖʋtʋ ndʋ Danɩyɛɛlɩ lakaɣ paa ɖooye yɔ tɩ-taa. Ɛtɩha nabʋyʋ nʋmɔʋ, halɩ pɩkpɛndɩnɩ wiyaʋ paɣtʋ maɣmaɣ se pɩɖɩɣ-ɩ nʋmɔʋ nɛ ɛtaaɖɔ ɖʋtʋ ndʋ tɩ-yɔɔ

6:11

Ɛbɛ papɩzɩɣ payaa se fezuu taa ɖʋtʋ kɩbandʋ?