Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Ye palɩzɩ ñɔ-hɔʋ taa tʋ nɔɔyʋ ɛgbɛyɛ taa yɔ, wɛɛ siɣsiɣ

Ye palɩzɩ ñɔ-hɔʋ taa tʋ nɔɔyʋ ɛgbɛyɛ taa yɔ, wɛɛ siɣsiɣ

Cɔnɩ Ñɔɔnɩ Yehowa paɣtʋ kpam—Se kɩwɛɛkɩm laɖaa mba paakpiɖiɣ yɔ tɛ video (Wolo JW Library yɔɔ kabɩyɛ taa nɛ ŋcɔnɩ Multimedia taa) nɛ pʋwayɩ lɛ, ŋcosi tɔm pɔzʋʋ mbʋ pɩkɔŋ yɔ pɩ-yɔɔ:

  • Ɛbɛ kaalaba nɛ pɩtakɩ Sonja lʋlɩyaa siɣsiɣ wɛtʋ?

  • Ɛbɛ sɩnɩ-wɛ nɛ pɔɖɔkɩ pe-siɣsiɣ wɛtʋ?

  • Pɔɖɔkɩ pe-siɣsiɣ wɛtʋ Yehowa ɛsɩndaa lɛ, ɛzɩma pɩwazɩ Sonja?