Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | DANƖYƐƐLƖ 1-3

Ye ɖɩwɛ siɣsiɣ Yehowa ɛsɩndaa yɔ, ɖihikiɣ wazasɩ

Ye ɖɩwɛ siɣsiɣ Yehowa ɛsɩndaa yɔ, ɖihikiɣ wazasɩ

Ebree evebiya sɩnɛ sɩ-tɔm kpazɩɣ-ɖʋ ɖoŋ se ɖɩtɛ ɖa-taa nɛ ɖɩwɛɛ siɣsiɣ Yehowa ɛsɩndaa

3:16-20, 26-29

Masɩ nzɩ sɩkɔŋ yɔ sɩwɩlɩɣ se Yehowa ɛsɩndaa lɛ, ɛbɛ payaɣ se siɣsiɣ wɛtʋ?