Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Ðɔkɩ ñe-siɣsiɣ wɛtʋ takɩm taa

Ðɔkɩ ñe-siɣsiɣ wɛtʋ takɩm taa

Cɔnɩ Ðɔkɩ ñe-siɣsiɣ wɛtʋ ɛzɩ Yesu yɔ​—Alɩwaatʋ ndʋ Sataŋ takɩ-ɩ yɔ tɛ video (Wolo JW Library yɔɔ kabɩyɛ taa nɛ ŋcɔnɩ Multimedia taa) nɛ pʋwayɩ lɛ, ŋcosi tɔm pɔzʋʋ mbʋ pɩkɔŋ yɔ pɩ-yɔɔ:

  • Ɛzɩma pañɩɣ Sama yɔɔ se ɛha Ɛsɔ siɣye?

  • Ɛbɛ sɩnɩ Sama nɛ ɛɖɔkɩ e-siɣsiɣ wɛtʋ?

  • Ɛzɩma e-siɣsiɣ wɛtʋ ndʋ tɩɖʋ Yehowa hɩɖɛ?