Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Ɛzɩma ɖɩpaɣzɩ kɛdaɣ yɔ

Ɛzɩma ɖɩpaɣzɩ kɛdaɣ yɔ

FEŊUU TILIMIYE

Tɔm pɔzʋʋ: Ɛsɔ tiyiyaa kɛ ɛyaa keekee na?

Bibl mayaɣ: Keɣa 102:20

Cɛlɩ takayaɣ: Feŋuu Tilimiye takayaɣ kanɛ kawɩlɩɣ tɔm ndʋ Bibl yɔɔdʋʋ tiyiyaa yɔɔ nɛ ɖoŋ weyi pɛwɛnɩ ɖɔ-yɔɔ sɔnɔ yɔ pɩ-tɔm.

WƖLƖ TOOVENIM TƆM

Tɔm pɔzʋʋ: Ŋmaɣzɩɣ se lɛɣtʋ ñɩnʋʋ nɛ Bibl pakaɖɩɣnɩ ɖama yaa we?

Bibl mayaɣ: Iza 40:22

Toovenim tɔm: Bibl kaayɔɔdʋʋ lɛɣtʋ ñɩnʋʋ tɔm lɛ, piicoɖuu-kʋ ɖoli.

ƐGBƐYƐ TAA KEDIƔZISI YAƲ TAKAYAƔ (inv )

Cɛlɩ takayaɣ: Mɔnsɔɔlaa se maya-ŋ nɛ ŋkɔɔ nɛ ŋwelisi tɔm yɔɔdʋʋ nabʋyʋ, pɩlɩnɩ Bibl taa. Pakaɣ tɔm ndʋ yɔɔdʋʋ ɖɛ-tɛ Kewiyaɣ Kpaaŋ taa, peeɖe ɖɩsɛɣ Ɛsɔ. [Ha-ɩ kediɣzisi yaʋ takayaɣ, nɛ ŋheyi-i alɩwaatʋ nɛ lone nɖɩ ɖɩ-taa pakaɣ labʋ kediɣzaɣ ŋga yɔ; heyi-i ɖɔɖɔ samaɣ taa tɔm yɔɔdʋʋ ñʋʋ.]

Tɔm pɔzʋʋ: Ŋtɛm wobu Kewiyaɣ Kpaaŋ nakʋyʋ taa wiɖiyi nɛ ŋna? [Ye pɩlakɩ yɔ, wɩlɩ-ɩ video ŋgʋ payaɣ se Ɛbɛ palakɩ Kewiyaɣ Kpaaŋ taa? yɔ.]

MA NDƲ ÑA-MAƔMAƔ ŊÑƆƆZAA YƆ

Tɩŋnɩ tɔm ndʋ pamawa se ɖɩtɩŋnɩ tɩ-yɔɔ nɛ ɖɩpaɣzɩ kɛdaɣ yɔ tɩ-yɔɔ nɛ ŋma ndʋ ña-maɣmaɣ ŋñɔɔzaa se ŋpaɣzɩnɩ kɛdaɣ tɔm susuu taa yɔ