Pɛwɛɛ nɛ payaɣ ɛyaa se pɔkɔɔ kediɣzisi Îles Cook ɛjaɖɛ taa

WEZUU CAƔƲ NƐ ƐSƆ SƐTƲ TƲMƖYƐ KPƐLƖKƲƲ TAKAYAƔ Septembre 2017

Ɛzɩma ɖɩpaɣzɩ kɛdaɣ yɔ

Ɛzɩma ɖɩpaɣzɩ kɛdaɣ nɛ ɖɩha Feŋuu Tilimiye nɛ ɖɩwɩlɩ toovenim tɔm pɩlɩɩnɩ mbʋ pʋyɔɔ Ɛsɔ lɩzɩ ɛyʋ yɔ. Tɩŋnɩ lɩmaɣza ana a-yɔɔ nɛ ŋna ɛzɩma ña-maɣmaɣ ŋpaɣzɩ kɛdaɣ yɔ.

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Papɩsɩnɩ kele kele Ɛsɔ sɛtʋ!

Templo tɛ natʋ ndʋ Ezekɩyɛɛlɩ nawa yɔ, tɩhɛzɩ Yuuda ñɩma mba paawɛ siɣsiɣ nɛ pɛwɛɛ caɣyɩtʋ taa Babilɔɔnɩ yɔ se pakaɣ pɩsɩnʋʋ kele kele Ɛsɔ sɛtʋ.

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Papɩsɩnʋʋ Izrayɛɛlɩ piya sɩ-tɛtʋ taa yɔ, wazasɩ nzɩ sɩkaɣ hiɣu?

Templo ŋgʋ Ezekɩyɛɛlɩ na natʋ taa yɔ, tɩwɩlaa se pakaɣ kele kele Ɛsɔ sɛtʋ pɩsɩnʋʋ. Wazasɩ nzɩ natʋ ndʋ tɩkaɣ kɔnʋʋ yɔ tɩ-taa natʋyʋ yɔ: pakaɣ ñɔɔzʋʋ Izrayɛɛlɩ piya se sɩkɛ ɛgbɛyɛ, nɛ nɔɔ kʋyʋmaɣ nɛ laŋhɛzɩyɛ pɛwɛɛ sɩ-hɛkʋ taa.

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Ye ɖɩwɛ siɣsiɣ Yehowa ɛsɩndaa yɔ, ɖihikiɣ wazasɩ

Ebree evebiya naadozo waa panɛ pa-kɩɖaʋ kpazɩɣ-ɖʋ ɖoŋ se ɖɩtɛ ɖa-taa nɛ ɖɩsɛɛ Yehowa Ɛsɔ.

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Ðɔkɩ ñe-siɣsiɣ wɛtʋ takɩm taa

Paatakɩ Yesu Krɩstʋ ɛlɛ ɛɛɖɔkɩ e-siɣsiɣ wɛtʋ kpam. Ye pañɩkɩɣ ɛyaa mantɩtalɩ pilimwaa yɔɔ se paha Ɛsɔ siɣye yɔ, papɩzɩɣ nɛ pɔɖɔkɩ pe-siɣsiɣ wɛtʋ na?

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Ye palɩzɩ ñɔ-hɔʋ taa tʋ nɔɔyʋ ɛgbɛyɛ taa yɔ, wɛɛ siɣsiɣ

Ye palɩzɩ ñɔ-hɔʋ taa tʋ nɔɔyʋ ɛgbɛyɛ taa yɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩtakɩ ɖe-siɣsiɣ wɛtʋ. Ɛbɛ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩɖɔkɩ ɖe-siɣsiɣ wɛtʋ?

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Ŋsɛɣ Yehowa paa ɛzɩmtaa?

Danɩyɛɛlɩ sɛɣaɣ Ɛsɔ paa ɛzɩmtaa. Ɛtɩha nabʋyʋ nʋmɔʋ, se pɩɖɩɣ-ɩ nʋmɔʋ nɛ ɛtaala fezuu taa tʋma.

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Falɩsɩ-wɛ nɛ pɛsɛɛ Yehowa paa ɛzɩmtaa

Tɔm susuyu kɩfalʋ nɔɔyʋ paɣzɩɣ tɔm susuu lɛ, pɩwɛɛ se ŋpaɣzɩ-ɩ falɩsʋʋ kpaagbaa nɛ esusuu tɔm ɖoŋ ɖoŋ nɛ kpekpeka. Sɩnɩ weyi ña nɛ ɩkpɛlɩkɩɣ Bibl yɔ nɛ ɛwɛɛ niye tɔm susuu taa.