Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Ye ŋkɔtɩ nɔnɔɔ nɛ pɩɣa nakɛyɛ kɔɔ katʋlɩ?

Ye ŋkɔtɩ nɔnɔɔ nɛ pɩɣa nakɛyɛ kɔɔ katʋlɩ?

Ye ɖɩkɔtɩ nɔnɔɔ nɛ pɩɣa nakɛyɛ kɔɔ katʋlɩ yaa ɖɩtalɩ ɖɩɣa nakɛyɛ taa nɛ ɖɩmaɣnɩ pɩɣa yɔ, pɩwɛɛ se ɖɩpɔzɩ ka-lʋlɩyaa yɔɔ. Ye ɖɩlabɩ mbʋ yɔ pɩwɩlɩɣ se ɖɩwɛnɩ ñamtʋ. (Ad 6:20) Pɩfɛyɩ ɖeu se ɖɩsʋʋ ɖɩɣa taa yaa ɖɩpaɣzɩ pɩɣa yɔɔdɩnʋʋ ye lʋlɩyaa ɩtɩha-ɖʋ nʋmɔʋ yɔ. Ye ka-lʋlɩyaa ɩfɛyɩ ɖɩɣa yɔ, pɩkɩlɩɣ ɖeu se ɖɩɖɛɛ nɛ ɖɩɩpɩsɩ pʋwayɩ.

Paa pɩɣa ŋga kɔñɔtɩnɩ pɩnzɩ 20 yɔ, pɩwɛɛ ɖɔɖɔ se ɖɩpɔzɩ ka-lʋlɩyaa yɔɔ. Ye pɛfɛyɩ yɔ, ɖɩpɩzɩɣ ɖɩpɔzɩ-kɛ nɛ ɖɩna se ka-lʋlɩyaa ha-kɛ nʋmɔʋ se kakalɩ takayɩsɩ nzɩ kɔsɔɔlaa yɔ. Ye paha-kɛ nʋmɔʋ yɔ, ɖɩpɩzɩɣ ɖɩha-kɛ takayaɣ yaa ɖiseɣti-kɛ nɛ kowolo jw.org yɔɔ.

Ye ɖɩpɩsaa se ɖɩna pɩɣa ŋga ɖɩɩha-kɛ takayaɣ nakɛyɛ yɔ, pɩwɛɛ se ɖɩpɔzɩ ka-lʋlɩyaa yɔɔ. Piyeki nɛ ɖiheyi-wɛ mbʋ pʋyɔɔ ɖiwoki ɛyaa cɔlɔ yɔ, nɛ ɖihiɣ waɖɛ nɛ ɖɩwɩlɩ-wɛ Bibl lɔŋ tasʋʋ kɩbam mbʋ pɩpɩzɩɣ pɩsɩnɩ pɔ-hɔʋ yɔ. (Keɣa 118:86, 138) Ye ɖɩwɩlɩɣ ñamtʋ lʋlɩyaa yɔ, pɩlɩzɩɣ aseɣɖe kɩbanɖɛ nɛ pɩpɩzɩɣ pɩha-ɖʋ waɖɛ nɛ ɖisusi-wɛ Ɛsɔtɔm.​—1Pɩy 2:12.