Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | KEƔA 118

‘Ðɔ Yehowa paɣtʋ yɔɔ’

‘Ðɔ Yehowa paɣtʋ yɔɔ’

Yehowa paɣtʋ yɔɔ ɖɔm tɔbʋʋ lɛ se ɖiluzi ɖa-tɩ faaa nɛ ɖiyele nɛ Ɛsɔ ɖiyi-ɖʋ. Ɛzɩ keɣa maɖʋ labʋ yɔ, Bibl heyiɣ-ɖʋ se ɛyaa sakɩyɛ tisaa nɛ pataa Yehowa liu nɛ pɔɖɔ ɛ-paɣtʋ yɔɔ.

Ɛsɔ paɣtʋ yɔɔ ɖɔm haɣnɩ taa leleŋ siŋŋ

118:1-8

Yozuwee kaata Yehowa liu nɛ eyele nɛ ɛlɛ ɖiyi-i. Ɛɛnawa se pʋcɔ nɛ pɩɖɔmnɩ-ɩ camɩyɛ nɛ ehiɣ koboyaɣ nɛ taa leleŋ lɛ, pɩɩwɛɛ se ɛtaa Yehowa liu nɛ ɛ-laŋɩyɛ pilim

Ðɩpɩzɩɣ ɖihiɣ abalɩtʋ ndʋ pɩpɔzʋʋ-ɖʋ yɔ Ɛsɔtɔm taa nɛ ɖɩpɩzɩ ɖɩlʋbɩnɩ kʋñɔmɩŋ weyi ɖɩkatɩɣ yɔ

118:33-40

Yeremii wɩlaa se ɛwɛ abalɩtʋ nɛ ɛtaa Yehowa liu kaɖɛ alɩwaatʋ taa. Ɛcaɣ wezuu kɛlɛʋ nɛ ɛɖɔkɩ kpam nɛ ɛla tʋmɩyɛ nɖɩ Ɛsɔ ɖʋ-ɩ yɔ

Ye ɖɩsɩm Ɛsɔtɔm camɩyɛ yɔ, pɩhaɣ-ɖʋ abalɩtʋ nɛ ɖisusi tɔm

118:41-48

Pɔɔlɩ kaasɔɔlaa se esusi tɔm paa anɩ nɛ sɔɔndʋ tɩkpa-ɩ nɛ nabʋyʋ. Alɩwaatʋ ndʋ esusaɣ tɔm wiyaʋ Feliksɩ nɛ abalɩtʋ yɔ, ɛtaɣaɣ Yehowa liu se ɛkaɣ-ɩ sɩnʋʋ

Alɩwaatʋ ndʋ malɩzɩɣ aseɣɖe yɔ, le manpɩzɩɣ mawɩlɩ se mɛwɛɛ abalɩtʋ nɛ pɩkpaɖɩ?

  • Sukuli taa

  • Tʋmɩyɛ taa

  • Hɔʋ taa

  • Lona lɛɛna taa