Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | KEƔSI 141-150

‘Yehowa kɛ Kɩlɩm nɛ ɛnʋ mʋnɩnɩ samtʋ nɛ pɩkɩlɩ’

‘Yehowa kɛ Kɩlɩm nɛ ɛnʋ mʋnɩnɩ samtʋ nɛ pɩkɩlɩ’

144:1-5

Daviid na ɛzɩma Yehowa paɣlɩka fɛyɩ kamaɣ yɔ lɛ, piseɣti-i nɛ ɛtɛ ɛ-taa se ɛsaŋɩ-ɩ tam tam

144:10-12

Ɛzɩ Daviid kaalabʋ yɔ, sɔnɔ ɖɔɖɔ Yehowa sɛyaa yɔɔdʋʋ ɛ-tʋma kɩbana sɔsɔna tɔm paa ɛzɩmtaa

144:14

Daviid taa kaatɛma se Yehowa wɛnɩ ɖoŋ nɛ ɛsɔɔlaa ɖɔɖɔ se ɛcɔnɩ ɛ-sɛyaa tɩŋa yɔɔ