Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

 CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Ðɩwɛɛ niye tɔm susuu taa nɛ pɩkɩlɩ—Seɣti mba Ɛsɔtɔm kɛdɩnɩ-wɛ yɔ nɛ pɔkɔɔ kediɣzisi

Ðɩwɛɛ niye tɔm susuu taa nɛ pɩkɩlɩ—Seɣti mba Ɛsɔtɔm kɛdɩnɩ-wɛ yɔ nɛ pɔkɔɔ kediɣzisi

ƐBƐ YƆƆ PƖCƐYAA? Kediɣzisi haɣ-ɖʋ waɖɛ se ‘ɖitee Yehowa hendu’ nɛ ‘ɖɩsamɩ-ɩ’ paa ɛzɩmtaa. (Keɣa 149:1) Ɛsɔ kpɛlɩkɩɣ-ɖʋ ɛ-sɔɔlɩm labʋ ɖe-kediɣzisi taa. (Keɣa 142:10) Ðoŋ ɖoŋ lɛ, ye Bibl kpɛlɩkɩyʋ nɔɔyʋ yaa mba Ɛsɔtɔm kɛdɩnɩ-wɛ yɔ pa-taa nɔɔyʋ ɛpaɣzɩ kɔm kediɣzisi yɔ, ewokini ɛzɩdaa fezuu taa lɛɛ lɛɛ.

ƐZƖMA PƖWƐƐ SE ÐƖLA?

  • Kɩyakʋ ŋgʋ ña nɛ ɩ ɩcalɩ ɖama katʋʋ yɔ, ye pɩsaŋ yɔ yaa-ɩ se ɛkɔɔ kediɣzaɣ. Taaɖaŋ se ɛpaɣzɩ Bibl kpɛlɩkʋʋ nɛ pʋcɔ.​—Natʋ 22:17

  • Heyi-i ɛzɩma kediɣzisi ɖɔŋ nɛ tɔm ndʋ pakaɣ yɔɔdʋʋ kediɣzaɣ ŋga ka-taa ŋyaɣ-ɩ se ɛkɔɔ yɔ. Ɛbɛ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ŋ? Kediɣzisi yaʋ takayaɣ, Ɛbɛ palakɩ kewiyaɣ kpaaŋ taa? video nɛ Mba lakɩ Yehowa sɔɔlɩm takayaɣ ñʋʋ 57

  • Sɩnɩ-ɩ. Ɛ-tɛ wɛ poliŋ na? Pɩpɔzʋʋ se ŋsɩnɩ-ɩ nɛ ŋtɩlɩ wondu ndʋ esuu nɛ pʋcɔ ɛkɔɔ kediɣzaɣ yɔ? Ye mbʋ yɔ sɩnɩ-ɩ hɔɔlɩŋ ɛnɩ ɩ-taa. Ɛkɔm kediɣzaɣ taa lɛ, caɣ ɛ-cɔlɔ nɛ ŋwɩlɩɣ-ɩ ña-takayaɣ taa. Wɩlɩ-ɩ koobiya lalaa