Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Ðɩwɛɛ niye tɔm susuu taa nɛ pɩkɩlɩ—Seɣti mba Ɛsɔtɔm kɛdɩnɩ-wɛ yɔ nɛ pɔkɔɔ kediɣzisi

Ðɩwɛɛ niye tɔm susuu taa nɛ pɩkɩlɩ—Seɣti mba Ɛsɔtɔm kɛdɩnɩ-wɛ yɔ nɛ pɔkɔɔ kediɣzisi

ƐBƐ YƆƆ PƖCƐYAA? Kediɣzisi haɣ-ɖʋ waɖɛ se ‘ɖitee Yehowa hendu’ nɛ ‘ɖɩsamɩ-ɩ’ paa ɛzɩmtaa. (Keɣa 149:1) Ɛsɔ kpɛlɩkɩɣ-ɖʋ ɛ-sɔɔlɩm labʋ ɖe-kediɣzisi taa. (Keɣa 142:10) Ðoŋ ɖoŋ lɛ, ye Bibl kpɛlɩkɩyʋ nɔɔyʋ yaa mba Ɛsɔtɔm kɛdɩnɩ-wɛ yɔ pa-taa nɔɔyʋ ɛpaɣzɩ kɔm kediɣzisi yɔ, ewokini ɛzɩdaa fezuu taa lɛɛ lɛɛ.

ƐZƖMA PƖWƐƐ SE ÐƖLA?

  • Kɩyakʋ ŋgʋ ña nɛ ɩ ɩcalɩ ɖama katʋʋ yɔ, ye pɩsaŋ yɔ yaa-ɩ se ɛkɔɔ kediɣzaɣ. Taaɖaŋ se ɛpaɣzɩ Bibl kpɛlɩkʋʋ nɛ pʋcɔ.​—Natʋ 22:17

  • Heyi-i ɛzɩma kediɣzisi ɖɔŋ nɛ tɔm ndʋ pakaɣ yɔɔdʋʋ kediɣzaɣ ŋga ka-taa ŋyaɣ-ɩ se ɛkɔɔ yɔ. Ɛbɛ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ŋ? Kediɣzisi yaʋ takayaɣ, Ɛbɛ palakɩ kewiyaɣ kpaaŋ taa? video nɛ Mba lakɩ Yehowa sɔɔlɩm takayaɣ ñʋʋ 57

  • Sɩnɩ-ɩ. Ɛ-tɛ wɛ poliŋ na? Pɩpɔzʋʋ se ŋsɩnɩ-ɩ nɛ ŋtɩlɩ wondu ndʋ esuu nɛ pʋcɔ ɛkɔɔ kediɣzaɣ yɔ? Ye mbʋ yɔ sɩnɩ-ɩ hɔɔlɩŋ ɛnɩ ɩ-taa. Ɛkɔm kediɣzaɣ taa lɛ, caɣ ɛ-cɔlɔ nɛ ŋwɩlɩɣ-ɩ ña-takayaɣ taa. Wɩlɩ-ɩ koobiya lalaa