Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Wɛɛ lɛɣtʋ alɩwaatʋ ndʋ ŋkpɛlɩkɩɣ nɔɔyʋ Bibl yɔ

Wɛɛ lɛɣtʋ alɩwaatʋ ndʋ ŋkpɛlɩkɩɣ nɔɔyʋ Bibl yɔ
NAƲ

Taakɩlɩ yɔɔdʋʋ: Taamaɣzɩ se pɩwɛɛ se ŋlɩzɩ tɔm tɩŋa taa. Yesu pɔzaɣ ɛyaa tɔm se pɩsɩnɩ-wɛ nɛ pamaɣzɩ pa-ñʋʋ taa nɛ pa-maɣmaɣ pɔkɔ tɔm ñʋʋ. (Mt 17:24-27) Tɔm pɔzʋʋ yeki nɛ Bibl kpɛlɩkʋʋ la leleŋ nɛ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩna se Bibl kpɛlɩkɩyʋ nɩ tɔm ndʋ ɖɩkpɛlɩkaa yɔ tɩ-taa nɛ etisiɣ tɩ-yɔɔ yaa we. (be-F 253 § 3-4) Alɩwaatʋ ndʋ ŋpɔzʋʋ tɔm yɔ, pɩwɛɛ se ŋwɛɛ suuɖu. Pɩhaɣ Bibl kpɛlɩkɩyʋ alɩwaatʋ nɛ ɛpɩzɩ nɛ ecosi. Ɛlɛ paa pɩlaba se eticosi camɩyɛ yɔ, pɩtɩmʋna se ña-maɣmaɣ ŋcosi. Ðaɣnɩ tɔm lɛɛtʋ pɔzʋʋ nɛ pɩsɩnɩ-ɩ nɛ ecosi camɩyɛ. (be-F 238 § 1-2) Ye tɔm kɩfatʋ natʋyʋ iɖiɣni kpɛlɩkʋʋ yɔ, taakpidisi.​—be-F 230 § 4.

Taala nɛ tɔm taa nɩʋ wɛɛ kaɖɛ: Taakɛdɩ-ɩ ndʋ payɩ ŋsɩm tɔm ndʋ iɖiɣni kpɛlɩkʋʋ yɔ tɩ-yɔɔ yɔ. (Yoh 16:12) Pɩwɛɛ se ñɛ-ɛzɩyɛ ɛsɛɛnɩ lɩmaɣzɩyɛ sɔsɔɖɛ nɖɩ ɖɩwɛ tayʋʋ taa yɔ ɖi-ɖeke. (be-F 226 § 4-5) Tɔm lɛɛtʋ kɔnʋʋ pɩzɩɣ pɩla nɛ Bibl kpɛlɩkɩyʋ ɛɛnɩɣ lɩmaɣza sɔsɔna taa camɩyɛ. (be-F 235 § 3) Ye Bibl kpɛlɩkɩyʋ ɛnɩ lɩmaɣzɩyɛ sɔsɔɖɛ nɖɩ ɖɩwɛ tayʋʋ taa yɔ, ɖɩ-taa camɩyɛ yɔ, iwolo tayʋʋ lɛɛbʋ yɔɔ.

Taakpidisi se takayaɣ ɛtɛ lɔŋ: Ða-kaɖʋwa lɛ se ɖitukuni ɛyaa laŋa; pɩtɩkɛ se ɖɩkpɛlɩkɩnɩ-wɛ takayɩsɩ yem. (Luka 24:32) Bibl masɩ nzɩ sɩ-tɔm kɩlɩ cɛyʋʋ hɔɔlʋʋ ŋgʋ iɖiɣni kpɛlɩkʋʋ yɔ kɩ-taa yɔ, labɩnɩ-sɩ tʋmɩyɛ camɩyɛ nɛ ŋyele Ɛsɔtɔm nɛ tɩla tɩ-tʋmɩyɛ. (2Kɔr 10:4; Ebr 4:12; be-F 144 § 1-3) Labɩnɩ tʋmɩyɛ kɩɖaŋ weyi ɩwɛ kɛlɛʋ yɔ. (be-F 245 § 2-4) Maɣzɩ kpɛlɩkɩyʋ wɛtʋ nɛ e-tisuu yɔɔ nɛ ŋyele nɛ kpɛlɩkʋʋ la nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ ɛ-kɩcɛyɩm. Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋpɔzɩ-ɩ se: “Tɔm ndʋ ɖɩkpɛlɩkɩ cɩnɛ yɔ, suwe ŋmaɣzɩɣ tɩ-yɔɔ?” “Ɛbɛ tɔm tʋnɛ tɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ Yehowa yɔɔ?” “Ye ŋkpaɣ lɔŋ tasʋʋ pʋnɛ nɛ ɛlabɩnɩ tʋmɩyɛ, ŋmaɣzɩɣ se ɛzɩma pɩwazɩɣ-ŋ?”​—be-F 238 § 3-5; 259 § 1.