Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | KEƔSI 134-140

Ɛzɩma Ɛsɔ lɩzɩ-ɖʋ yɔ pɩwɛ piti

Ɛzɩma Ɛsɔ lɩzɩ-ɖʋ yɔ pɩwɛ piti

Daviid kpaɣ alɩwaatʋ nɛ ɛmaɣzɩ Ɛsɔ wɛtʋ kɩbandʋ ndʋ tɩnaɣaɣ kaɣlaa wondu kɩlɩzɩtʋ taa yɔ tɩ-yɔɔ. Piyeba nɛ ɛtɛ ɛ-taa se ɛkpakɩɣ e-wezuu tɩŋa nɛ ɛlabɩnɩ Yehowa sɔɔlɩm.

Daviid kpaɣ alɩwaatʋ nɛ ɛmaɣzɩ wondu kɩlɩzɩtʋ yɔɔ camɩyɛ lɛ, piseɣti-i nɛ ɛɖɛyɩ Yehowa:

138:14

  • “Ñɛ mɛnsɛɣ ye sɔnɔ mɛnkɛ pʋyʋ kɩbanʋ yɔ”

138:15

  • “Pɩtɩkɛ se ŋtaasɩ mɔ-yɔɔ, pama-m mɛɛsaɣ tɛɛ mon-ɖoo taa lɛ”

138:16

  • “Maakɛ sogolaɣ lɛ, ñɛ-ɛza naɣaɣ-m; pʋcɔ ɩpaɣzɩ lɛ, man-kɩyakɩŋ tɩŋa kaawɛ ña-takayaɣ taa”