Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | KEƔSI 119-133

‘Man-sɩnʋʋ lɩɣnɩ Yehowa c ɔlɔ’

‘Man-sɩnʋʋ lɩɣnɩ Yehowa c ɔlɔ’

Ɛyaa sakɩyɛ tisiɣ se Keɣa 119 piwolo Keɣa 133 kɛnɩ piyaɣ kpaʋ hendu. Pɩwɩlɩɣ se pɩɩkɛnɩ hendu ndʋ Izrayɛɛlɩ piya teɣaɣ nɛ taa leleŋ alɩwaatʋ ndʋ sɩkpaɣaɣ Yerusalɛm yɔ. Yerusalɛm kaawɛ Yudee piyisi yɔɔ nɛ paa pɩnaɣ ŋga lɛ, Izrayɛɛlɩ piya kpaɣaɣ peeɖe nɛ sɩlakɩ kazandʋ.

Yehowa kandɩyɩɣ ɛ-sɛyaa yɔɔ. Ɛwɛ ɛzɩ . . .

120:3-8

  • ninɖiɣyu weyi efeŋiɣ tam yɔ

  • kuzotuu yɔ

  • sɔɔja weyi ɛwɛ siɣsiɣ yɔ