Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Ɛzɩma ɖɩpaɣzɩ kɛdaɣ yɔ

Ɛzɩma ɖɩpaɣzɩ kɛdaɣ yɔ

FEŊUU TILIMIYE

Tɔm pɔzʋʋ: Pɩpɔzʋʋ ɖa-taa paa anɩ laŋɩyɛ hɛzʋʋ nabʋyʋ taa. Ɛlɛ le ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖihiɣ laŋɩyɛ hɛzʋʋ?

Bibl mayaɣ: 2Kɔr 1:3, 4

Cɛlɩ takayaɣ: Takayaɣ kanɛ kɔyɔɔdʋʋ nʋmɔŋ weyi ɩ-yɔɔ Ɛsɔ tɩŋɩɣna nɛ ɛhɛzɩɣ ɖa-laŋɩyɛ yɔ ɩ-tɔm.

FEŊUU TILIMIYE (kɛdɛzaɣ hɔɔlʋʋ)

Tɔm pɔzʋʋ: Nabɛyɛ maɣzɩɣ se Ɛsɔ Kewiyaɣ kɛ mbʋ pɩwɛ ɛyʋ laŋɩyɛ taa yɔ, lalaa ñamaɣzɩɣ se kɛkɛnɩ mbʋ pɩkaɣ lɩʋ pana wena ɛyaa ñakɩ se pɔkɔnɩ laŋhɛzɩyɛ ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ yɔ pɩ-taa yɔ. Suwe ñamaɣzɩɣ?

Bibl mayaɣ: Dan 2:44

Cɛlɩ takayaɣ: Bibl ñɔyɔɔdʋʋ se Ɛsɔ Kewiyaɣ kɛnɩ komina ŋgʋ kɩwɛɛ keekee yɔ. Ñʋʋ kʋnɛ kiheyiɣ-ɖʋ tɔm lɛɛtʋ ndʋ Bibl yɔɔdʋʋ pɩlɩɩnɩ Ɛsɔ Kewiyaɣ yɔɔ yɔ.

WƖLƖ TOOVENIM TƆM

Tɔm pɔzʋʋ: Ɛzɩ Ɛsɔ maɣzɩɣ ɖɔ-yɔɔ?

Bibl mayaɣ: 1Pɩy 5:7

Toovenim tɔm: Ɛsɔ ha-ɖʋ waɖɛ se ɖɩtɩmnɩ-ɩ mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛmaɣzɩɣ ɖɔ-yɔɔ.

MA NDƲ ÑA-MAƔMAƔ ŊÑƆƆZAA YƆ

Tɩŋnɩ tɔm ndʋ pamawa se ɖɩtɩŋnɩ tɩ-yɔɔ nɛ ɖɩpaɣzɩ kɛdaɣ yɔ tɩ-yɔɔ nɛ ŋma ndʋ ña-maɣmaɣ ŋñɔɔzaa se ŋpaɣzɩnɩ kɛdaɣ tɔm susuu taa yɔ