Peɖiɣni tɔm susuu halʋ nɔɔyʋ nɛ ɛ-pɩɣa Ɛndɩ ɛjaɖɛ taa

WEZUU CAƔƲ NƐ ƐSƆ SƐTƲ TƲMƖYƐ KPƐLƖKƲƲ TAKAYAƔ Septembre 2016

Ɛzɩma ɖɩpaɣzɩ kɛdaɣ yɔ

Lɔŋ tasʋʋ mbʋ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩlabɩnɩ tʋmɩyɛ nɛ ɖɩha Feŋuu Tilimiye nɛ ɖɩsɩnɩ ɛyaa nɛ pana se Bibl wɩlɩɣ se Ɛsɔ keŋni-ɖʋ yɔ.

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

‘Ðɔ Yehowa paɣtʋ yɔɔ’

Ye pɔtɔm se ɖɩɖɔ Yehowa paɣtʋ yɔɔ pɩ-tɔbʋʋ lɛ suwe? Keɣa 118 mayʋ ha-ɖʋ kɩɖaʋ kɩbaŋʋ.

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Ye ŋkɔtɩ nɔnɔɔ nɛ pɩɣa nakɛyɛ kɔɔ katʋlɩ?

Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ ɖɩwɩlɩ ñamtʋ lʋlɩyaa alɩwaatʋ ndʋ ɖiisusuu tɔm yɔ?

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

‘Man-sɩnʋʋ lɩɣnɩ Yehowa c ɔlɔ’

Pɔyɔɔdɩ kɩɖaŋ weyi ɩwɩlɩɣ ɛzɩma Yehowa kandɩyʋʋ ɖɔ-yɔɔ yɔ ɩ-tɔm Keɣa 120 taa.

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Ɛzɩma Ɛsɔ lɩzɩ-ɖʋ yɔ pɩwɛ piti

Keɣa 138 taa Daviid sam Yehowa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, mbʋ mbʋ ɛlɩzaa yɔ pɩwɛ piti.

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Wɛɛ lɛɣtʋ alɩwaatʋ ndʋ ŋkpɛlɩkɩɣ nɔɔyʋ Bibl yɔ

Ye ɖɩñɩnɩɣ se ɖa-wɩlɩtʋ etukuni kpɛlɩkɩyʋ laŋɩyɛ yɔ, ɛbɛ pɩfɛyɩ se ɖɩla?

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

‘Yehowa kɛ Kɩlɩm nɛ ɛnʋ mʋnɩnɩ samtʋ nɛ pɩkɩlɩ’

Keɣa 144 wɩlɩɣ lɩmaɣza wena Daviid kaawɛnɩ ɛzɩma Yehowa c ɔŋnɩ ɛ-sɛyaa siɣsiɣ tɩnaa yɔɔ yɔ.

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Ðɩwɛɛ niye tɔm susuu taa nɛ pɩkɩlɩ—Seɣti mba Ɛsɔtɔm kɛdɩnɩ-wɛ yɔ nɛ pɔkɔɔ kediɣzisi

Ðoŋ ɖoŋ lɛ, Bibl kpɛlɩkɩyʋ nɔɔyʋ yaa mba Ɛsɔtɔm kɛdɩnɩ-wɛ yɔ paa-taa nɔɔyʋ ɛpaɣzɩ kediɣzisi kɔm yɔ, ɛɖɛɣnɩ ɛzɩdaa lɔŋ fezuu taa.