Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Ɛzɩma tɩyɛ ŋsɔɔlɩ Ɛsɔtɔm?

Ɛzɩma tɩyɛ ŋsɔɔlɩ Ɛsɔtɔm?

Yehowa Ɛsɔ lɩmaɣza nɛ ɛ-tɔm wɛnɩ Bibl taa, ɛ-cɔlɔ takayaɣ kiɖeɖeɣa ŋga kalɩnaa. (2Pɩ 1:20, 21) Bibl ñɩɣ niye ɛzɩma Ɛsɔ kaɣ tɩŋnʋʋ e-Kewiyaɣ yɔɔ nɛ ɛlʋ e-kewiyitu kɩkɩlɩtʋ tɔɔʋ yɔɔ yɔ pɩ-yɔɔ, nɛ kɩha-ɖʋ lidaʋ se piileɖiɣ lɛ, ɖɩcakɩ wezuu kɩbaŋʋ. Bibl sɩɣnɩ-ɖʋ ɖɔɖɔ se ɖɩtɩlɩ Yehowa ɖa-Caa sɔɔlɩm tʋ weyi ɛwɛ ɛsɔdaa yɔ ɛ-wɛtʋ.—Keɣa 85:15.

Lɩmaɣza wena a-yɔɔ Yehowa tɔm mʋ ñɩm ɖa-taa paa weyi ɛ-ɛsɩndaa yɔ, awɛ ndɩ ndɩ. Ɛlɛ ɖɩkalɩɣ Bibl paa evemiye nɖɩ nɛ ɖɩlakɩnɩ kɩ-taa tɔm tʋmɩyɛ ɖe-wezuu caɣʋ taa nɛ ɖɩwɩlɩɣ se ɖɩsɔɔlɩ kʋjɔʋ kɩbaŋʋ ŋgʋ? Ðiyele nɛ ɖa-lakasɩ wɩlɩ se ɖɩwɛnɩ keɣa maɖʋ lɩmaɣza anɛ: “Ɛzɩ sɔɔlɩm ɖɔɖɔ lɛ mɔnsɔɔlɩnɩ ña-paɣtʋ na?”—Keɣa 118:97.

CƆNƖ BIBL KAAMƲ ÑƖM PƐ-ƐSƖNDAA—HƆƆLƲƲ (WILLIAM TYNDALE) TƐ VIDEO NƐ PƲWAYƖ LƐ, ŊCOSI TƆM TƲNƐ TƖ-YƆƆ:

  • Ɛbɛ yɔɔ William Tyndale ɖɛzɩ Bibl hɔɔlɩŋ nɩɩyɩ?

  • Ɛbɛ yɔɔ ɛmʋnɩ samtʋ pana wena ɛñaɣaa nɛ ɛɖɛzɩ Bibl yɔ a-yɔɔ?

  • Ɛzɩma Bibl takayɩsɩ nzɩ ɛɖɛzaa yɔ, sɩyɛlɩ Aŋgletɛɛrɩ ɛjaɖɛ taa?

  • Ɛzɩma ɖa-ta paa weyi pɩzɩɣ nɛ ɛwɩlɩ se ɛsɔɔlɩ Ɛsɔtɔm?