Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Wezuu kɩbaŋʋ caɣʋ nɛ ñamtʋ tukuuni laŋa

Wezuu kɩbaŋʋ caɣʋ nɛ ñamtʋ tukuuni laŋa

Ðoŋ ɖoŋ lɛ, halaa mba pɛkɛ Krɩstʋ ñɩma yɔ, pe-wezuu kɩbaŋʋ caɣʋ sɩɣnɩ pa-walaa se pamʋ toovenim tɔm. Ɛlɛ pɩpɩzɩɣ pɩpɔzɩ halaa mba se pɔɖɔkɩ kpam nazɩm taa pɩnzɩ sakɩyɛ. (1Pɩ 2:21-23; 3:1, 2) Ye ŋwɛɛ nɛ ŋlakɩ kʋñɔŋ ɖulum yɔ, wolo pɩ-yɔɔ nɛ ŋwakɩ kɩdɛkɛdɩm nɛ kɩbam. (Rom 12:21) Paa ña-walʋ eewelisiɣni-ŋ yɔ, ña-lakasɩ kɩbanzɩ pɩzɩɣ siyele nɛ ɛlɛɣzɩ lɩmaɣza wena ɛɛwɛnɩ toovenim yɔɔ yɔ.

Ñaɣ pana nɛ ŋnɩɩ ñɛ-tɛŋga tɔm taa. (Fil 2:3, 4) Na ɛ-pʋtɔdɩyɛ nɛ ŋla ño-ɖoŋ ɖeɖe nɛ ŋla ña-tʋma camɩyɛ. Welisiɣni-i camɩyɛ. (Yak 1:19) Wɛɛnɩ suuɖu, nɛ ŋwɩlɩ-ɩ se ŋsɔɔlɩ-ɩ. Paa ñɛ-tɛŋga ɛfɛyɩnɩ ñamtʋ ndʋ nɛ sɔɔlɩm mbʋ ñɔ-yɔɔ yɔ, tɩlɩ se mbʋ payɩ ŋlakɩ yɔ pɩkɛdɩɣnɩ Yehowa.—1Pɩ 2:19, 20.

CƆNƖ YEHOWA KPAZƖƔ-ÐƲ ÐOŊ SE ÐƖSƖƔLƖ ÐA-SƲƲTƲ TƐ VIDEO, NƐ PƲWAYƖ LƐ ŊCOSI TƆM TƲNƐ TƖ-YƆƆ:

  • Wɛtʋ ndʋ taa Grace Li kaawɛɛ, ɛɖɔkɩ nesi nɛ pitileɖi lɛ?

  • Ɛbɛ hɔmɩ-ɩ nɛ pɩkɔnɩ Bibl taa toovenim tɔm yɔɔ?

  • Pamɩyɩsɩ koobu halɩñɩnʋ Li lɩm nɛ pɩtɛ lɛ, kala wena ɛkataa nɛ ɛpɩzɩ ɛɖɔkɩ kpam?

  • Koobu halɩñɩnʋ Li tɩmaɣnɩ Yehowa se ɛla ɛ-walʋ we?

  • Wazasɩ nzɩ koobu halɩñɩnʋ Li wezuu kɩbaŋʋ caɣʋ nɛ ɛ-ñamtʋ pɔkɔnɩ-ɩ?

Wezuu kɩbaŋʋ caɣʋ nɛ ñamtʋ wɛnɩ ɖoŋ siŋŋ!