Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Kɛdɛsɩ labʋ

Kɛdɛsɩ labʋ

●○○ ÐƖCALƖƔ ƐYƲ KATƲƲ LƐ

Tɔm pɔzʋʋ: Ɛzɩma ɖɩlaba nɛ ɖɩna se ɖɩlakʋʋ kʋñɔŋ yɔ, pɩtɩkɛ Ɛsɔ hɔŋnɩ ɖa-nɩŋgbaŋʋʋ?

Bibl mayaɣ: Yak 1:13

Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ tɔm pɔzʋʋ: Ɛbɛ yɔɔ ɖɩlakɩ kʋñɔŋ?

○●○ KAJALAƔ PƖSƖ NƐ ŊNA-Ɩ

Tɔm pɔzʋʋ: Ɛbɛ yɔɔ ɖɩlakɩ kʋñɔŋ?

Bibl mayaɣ: 1Yoh 5:19

Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ tɔm pɔzʋʋ: Ðɩlakʋʋ kʋñɔŋ yɔ, ɛzɩma pɩlakɩ Ɛsɔ?

○○● PƖSƖ NƐ ŊNA-Ɩ KƖLƐLƲƲ

Tɔm pɔzʋʋ: Ðɩlakʋʋ kʋñɔŋ yɔ, ɛzɩma pɩlakɩ Ɛsɔ?

Bibl mayaɣ: Iza 63:9

Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ tɔm pɔzʋʋ: Ɛbɛ Ɛsɔ kaɣ labʋ nɛ ɖa-kʋñɔmɩŋ sɩɩ tɩnaɣ?