Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

8-14 octobre

Yohanɛɛsɩ 11-12

8-14 octobre
 • Hendu 16 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Maɣzɩnɩ Yesu pʋtɔdɩyɛ naʋ”: (C. 10)

  • Yoh 11:23-26​—Yesu nɔɔ taa tɔm hɛzɩ Maarta laŋɩyɛ (Yoh 11:2425, nwtsty yɔɔ kpɛlɩkʋʋ tɔm kɩsɔzɩtʋ: “Manawa se efeŋ”, “Mɛkɛnɩ wezuu nɛ femtu”)

  • Yoh 11:33-35​—Yesu na Maarɩɩ nɛ lalaa pewilaɣ lɛ, ɛnɩ siziŋ siŋŋ pɔ-yɔɔ (Yoh 11:33, Yoh 11:35, nwtsty yɔɔ kpɛlɩkʋʋ tɔm kɩsɔzɩtʋ: “pewiɣaɣ”, ”pɩcɛyɩ-ɩ nɛ e-liu tɛɛ ta tomiye [emuzi ɛ-taa . . . nɛ ɛ-laŋɩyɛ wɛɛkɩ]”, “wii”)

  • Yoh 11:43, 44​—Yesu kaalabɩ nabʋyʋ nɛ ɛsɩnɩ mba pɛwɛ kɩcɛyɩm taa yɔ

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • Yoh 11:49​—Aalɩzɩ Kayifu se ɛkɛ layʋ sɔsɔ, nɛ alɩwaatʋ ɛzɩma ɛlabɩ tʋmɩyɛ nɖɩ? (Yoh 11:49, nwtsty yɔɔ kpɛlɩkʋʋ tɔm kɩsɔzɩtʋ: “layʋ sɔsɔ”)

  • Yoh 12:42​—Ɛbɛ yɔɔ Yuuda mba nabɛyɛ seɣaɣ sɔɔndʋ se pataatɩlɩ se petisaa se Yesu kɛnɩ Krɩstʋ? (Yoh 12:42, nwtsty yɔɔ kpɛlɩkʋʋ tɔm kɩsɔzɩtʋ: “sɔsaa”, “paaɖaŋ-wɛ se pataasʋʋ Ɛsɔ kuduyuu tɛɛ”)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩ-ŋ Yehowa yɔɔ?

  • Ŋkalɩ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl hɔɔlʋʋ lɛ, fezuu taa ñɩm lɛɛbʋ mbʋ ŋhiɣaa?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Yoh 12:35-50

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Ðɩcalɩɣ ɛyʋ katʋʋ lɛ: (C. 2 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Labɩnɩ tʋmɩyɛ lɩmaɣza wena awɛ kɛdɛsɩ labʋ hɔɔlʋʋ taa yɔ.

 • Kajalaɣ pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ tɛ video: (C. 5) Yele nɛ paɖʋ video nɛ ɩtazɩ kɩ-taa.

 • Tɔm yɔɔdʋʋ: (C. 6 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) w13-F 15/9 h. 32​—Tɔm ñʋʋ: Ɛbɛ yɔɔ Yesu wilaa pɔcɔ nɛ efezi Lazaarɩ?

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

 • Hendu 141

 • Yesu “kɛnɩ wezuu nɛ femtu” (Yoh 11:25): (C. 15) Tɔm taa tazʋʋ. Yele nɛ paɖʋ video ‘Ndɛŋgbɛzaɣ Fɛyɩ se Ɛsɔ pɩsɩ-ɩ Kɩbaɣlʋ nɛ Krɩstʋ’​—hɔɔlʋʋ II, hɔɔlʋʋ pazɩ. Nɛ pʋwayɩ lɛ, ŋpɔzɩ tɔm tʋnɛ: Kɛdaɣ kanɛ, ɛbɛ kawɩlɩɣ-ɖʋ Yesu pʋtɔdɩyɛ naʋ yɔɔ? Ɛzɩma tɩyɛ Yesu “kɛnɩ wezuu nɛ femtu”? Piti lakasɩ nzɩ Yesu kaɣ labʋ cee wayɩ?

 • Ɛgbɛyɛ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 30) jy ñʋʋ 38

 • Tɔm taa cuuzuu nɛ cee wayɩ kpɩtaʋ taa tɔm (C. 3)

 • Hendu 147 nɛ adɩma