Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | YOHANƐƐSƖ 18-19

Yesu lɩzɩ aseɣɖe toovenim tɔm yɔɔ

Yesu lɩzɩ aseɣɖe toovenim tɔm yɔɔ

18:36-38a

Yesu lɩzɩ aseɣɖe toovenim tɔm ndʋ titukuuni Ɛsɔ kaɖʋsɩ yɔ tɩ-yɔɔ

  • Ɛ-YƆƆDAƔ TAA: Esusi Ɛsɔ Kewiyaɣ yɔɔ toovenim tɔm nɛ kpekpeka

  • Ɛ-LAKASƖ TAA: E-wezuu caɣʋ wɩlaa se Ɛsɔ natʋ tɔm kɛ toovenim

Ɛzɩ Yesu wayɩ tɩŋɩyaa yɔ, ɖa ɖɔɖɔ ɖɩlɩzɩɣ aseɣɖe toovenim tɔm yɔɔ

  • ÐƆ-YƆƆDAƔ TAA: Paa ɛyaa ihoŋuu-ɖʋ yɔ, ɖisusuu Ɛsɔ Kewiyaɣ ŋga Ɛsɔ sɩwa nɛ Yesu kɛ ke-Wiyaʋ yɔ kɔ-tɔm nɛ kpekpeka

  • ÐA-LAKASƖ TAA: Ðɩɩɖʋʋ ɖɔ-nɔɔ ɛjaɖɛ tɔm taa nɛ ɖɩcakɩ wezuu ɛzɩ Ɛsɔ sɔɔlʋʋ yɔ, nɛ ɖɩwɩlɩɣ se ɖɩtɩnɩɣ Yesu kewiyitu yɔɔ