Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Sɔɔlɩm patɩlɩɣnɩ toovenim Krɩstʋ mba—Ña-taa ɛla leleŋ nɛ toovenim

Sɔɔlɩm patɩlɩɣnɩ toovenim Krɩstʋ mba—Ña-taa ɛla leleŋ nɛ toovenim

ƐBƐ YƆƆ PƖCƐYAA? Yesu lɩzɩ aseɣɖe toovenim tɔm ndʋ titukuuni Ɛsɔ kaɖʋsɩ yɔ tɩ-yɔɔ; pɩcɛyaa se ɖɩmaɣzɩnɩ-ɩ hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩ-taa. (Yoh 18:37) Paa ɖɩwɛ ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa kɩdɛkɛdɩm nɛ mulum lakasɩ wɛɛ yɔ, pɩcɛyaa se ɖa ɖɔɖɔ ɖa-taa ɛla leleŋ nɛ toovenim, ɖɩyɔɔdɩ toovenim; nɛ mbʋ mbʋ pɩkɛ toovenim yɔ ɖɩsɔɔlɩ-pʋ.​—1Kɔr 13:6; Fil 4:8.

ƐZƖMA PƖWƐƐ SE ÐƖLA?

  • Tɛ ña-taa nɛ ŋkizi lalaa yɔɔ tɔm kɩdɛkɛdɩtʋ yɔɔdʋʋ nɛ ti-welisuu.​—1Tes 4:11

  • Ye kaɖɛ naɖɩyɛ ɛtalɩ nɔɔyʋ yɔ, ña-taa ɛtaala leleŋ

  • Ña-taa ɛla leleŋ nɛ kɩbandʋ nɛ mbʋ mbʋ pɩpɩzɩɣ nɛ pɩkpazɩ ɛyʋ ɖoŋ yɔ

CƆNƖ VIDEO ‘ƖSƆƆLƖ ÐAMA’​—ÑA-TAA ƐTAALA LELEŊ NƐ KƖDƐKƐDƖM, ƐLƐ ÑA-TAA ƐLA LELEŊ NƐ TOOVENIM, NƐ PƲWAYƖ LƐ, ŊCOSI TƆM TƲNƐ TƖ-YƆƆ:

  • Ɛzɩma tɩyɛ Dénise taa labɩ leleŋ nɛ kɩdɛkɛdɩm?

  • Nʋmɔʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ Alice tɩŋnaa nɛ ɛkɛzɩ ɛ nɛ Dénise pɛ-kɛdaɣ nɛ kapɩsɩ kɛdaɣ kɩbaŋa?

  • Ðɩɩlakɩ faawɩyɛ lɛ, tʋma kɩbana wena a-yɔɔ kɛdɛsɩ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩla?

Ña-taa ɛtaala leleŋ nɛ kɩdɛkɛdɩm, ɛlɛ ña-taa ɛla leleŋ nɛ toovenim