Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

29 octobre–4 novembre

Yohanɛɛsɩ 18-19

29 octobre–4 novembre
 • Hendu 54 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Yesu lɩzɩ aseɣɖe toovenim tɔm yɔɔ”: (C. 10)

  • Yoh 18:36​—Toovenim tɔm ñɩɣ niye Mesiya Kewiyaɣ yɔɔ

  • Yoh 18:37​—Yesu lɩzɩ aseɣɖe toovenim tɔm ndʋ titukuuni Ɛsɔ kaɖʋsɩ yɔ tɩ-yɔɔ (Yoh 18:37, nwtsty yɔɔ kpɛlɩkʋʋ tɔm kɩsɔzɩtʋ: “mantɩnɩ [malɩzɩ aseɣɖe]”; “tʋtʋyɛ tɔm”)

  • Yoh 18:38a​—Pilaatɩ ɛsɩndaa lɛ, toovenim tɔm natʋyʋ fɛyɩ (Yoh 18:38a, nwtsty yɔɔ kpɛlɩkʋʋ tɔm kɩsɔzɩtʋ: “Ɛbɛ payaɣ tʋtʋyɛ tɔm kɛ?”)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • Yoh 19:30​—Grɛɛkɩ kʋnʋŋ taa tɔm loyaɣ ŋga pɛɖɛzɩ cɩnɛ se “etisi fezuu” yɔ, kɔ-tɔbʋʋ ɖɔɖɔ lɛ suwe? (Yoh 19:30, nwtsty yɔɔ kpɛlɩkʋʋ tɔm kɩsɔzɩtʋ: “etisi fezuu”)

  • Yoh 19:31​—Ɛbɛ wɩlɩɣ kaɣlaa se Yesu sɩbɩ Nisaŋ kɩyakʋ 14 ŋgʋ wiye pɩnaɣ 33 taa? (Yoh 19:31, nwtsty yɔɔ kpɛlɩkʋʋ tɔm kɩsɔzɩtʋ: “Sabatu ndʋ tɩɩkɛ kɩyakʋ sɔsɔʋ”)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩ-ŋ Yehowa yɔɔ?

  • Ŋkalɩ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl hɔɔlʋʋ lɛ, fezuu taa ñɩm lɛɛbʋ mbʋ ŋhiɣaa?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Yoh 18:1-14

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ kɩlɛlʋʋ: (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Paɣzɩnɩ lɩmaɣza wena awɛ kɛdɛsɩ labʋ hɔɔlʋʋ taa yɔ nɛ pʋwayɩ lɛ, ŋwɩlɩ ɖɩɣdʋ ɛzɩma ewolo jw.org yɔɔ yɔ.

 • Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ tozo ñɩŋgʋ: (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Lɩzɩ Bibl mayaɣ ŋga ŋsɔɔlaa yɔ nɛ ŋsɩɩ ñɛ-tɛ pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ tigiɖe.

 • Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 6 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) fg tɔm kɩkpɛlɩkɩtʋ 14 § 6-7

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ