Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | YOHANƐƐSƖ 15-17

Ɩtɩkɛ ɛjaɖɛ yɔɔ mba

Ɩtɩkɛ ɛjaɖɛ yɔɔ mba

15:19, 21; 16:33

  • Yesu kizi ɛjaɖɛ lakasɩ tɩŋa pʋyɔɔ ɛwabɩ-ɖɩ

  • Pɩpɔzʋʋ se Yesu wayɩ tɩŋɩyaa ɩwɛɛ abalɩtʋ nɛ pɩsa nɛ pataapisi pa-tɩ nɛ ɛjaɖɛ yɔɔ mba wɛtʋ nɛ lakasɩ kɩdɛkɛdɩsɩ nzɩ sɩcɔ-wɛ nɛ pɩta yɔ

  • Ye ɖɩmaɣzɩ ɛzɩma Yesu wabɩ ɛjaɖɛ yɔ pɩ-yɔɔ yɔ, pɩhaɣ-ɖʋ abalɩtʋ ndʋ pɩpɔzʋʋ yɔ nɛ ɖɩmaɣzɩnɩ-ɩ