Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Sɔɔlɩm patɩlɩɣnɩ toovenim Krɩstʋ mba—Kizi piɖeni men-ɖeke wɛtʋ nɛ tɔm caʋ

Sɔɔlɩm patɩlɩɣnɩ toovenim Krɩstʋ mba—Kizi piɖeni men-ɖeke wɛtʋ nɛ tɔm caʋ

ƐBƐ YƆƆ PƖCƐYAA? Yesu wɩlaa se sɔɔlɩm patɩlɩɣnɩ ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa. (Yoh 13:34, 35) Pɩsa nɛ ɖɩwɩlɩ sɔɔlɩm ɛzɩ Krɩstʋ yɔ lɛ, pɩcɛyaa se ɖɩñɩnɩ lalaa kɛzɛɣa nɛ ɖɩkpa ɖa-tɩ nɛ pana kɔʋ.​—1Kɔr 13:5.

ƐZƖMA PƖWƐƐ SE ÐƖLA?

  • Alɩwaatʋ ndʋ nɔɔyʋ yɔɔdʋʋ tɔm yaa ɛlakɩ nabʋyʋ nɛ pɩɖʋ-ŋ ɖɩwɩzɩyɛ yɔ, hɛtɩ nɛ ŋmaɣzɩ mbʋ pɩ-cɔlɔ pɩlɩnaa yɔ pɩ-yɔɔ, nɛ ŋmaɣzɩ ɖɔɖɔ mbʋ ña-lakasɩ pɩzɩɣ nɛ pɩkɔna yɔ pɩ-yɔɔ.​—Adu 19:11

  • Tɔzɩ se ɖa-tɩŋa ɖɩkɛ ɛyaa mantɩtalɩ pilimwaa; nɛ nabʋyʋ taa lɛ, ɖɩyɔɔdʋʋ tɔm yaa ɖɩlakɩ nabʋyʋ nɛ pʋwayɩ ɖikpiɖiɣ pɩ-yɔɔ

  • Ye tɔm natʋyʋ ɛkɔma yɔ, cɔnɩ ti-ɖeɖe kpɛdɛyɛ

CƆNƖ VIDEO “ƖSƆƆLƖ ÐAMA”​—KIZI PIÐENI MEN-ÐEKE WƐTƲ NƐ TƆM CAƲ, NƐ PƲWAYƖ LƐ, ŊCOSI TƆM TƲNƐ TƖ-YƆƆ:

  • Tom yɔɔdɩnɩ Laré lɛ, ɛbɛ Laré laba nɛ pɩtɩmʋna?

  • Tom kpaɣ alɩwaatʋ pazɩ nɛ ɛmaɣzɩ lɛ, ɛzɩma pɩsɩnɩ-ɩ?

  • Tom cosini nɔɔ kɩbaŋa lɛ, pee kɩbana wena pɩlʋlaa?

Ye ɖɩɖɔkʋʋ ɖa-tɩ alɩwaatʋ ndʋ paɖʋʋ-ɖʋ ɖɩwɩzɩyɛ yɔ tɩ-taa yɔ, ɛzɩma pɩwazɩɣ ɛgbɛyɛ?