Krɩstʋ mba ɖiɣni ɖama sɔɔlɩm wɩlʋʋ Malaawii ɛjaɖɛ taa

WEZUU CAƔƲ NƐ ƐSƆ SƐTƲ TƲMƖYƐ KPƐLƖKƲƲ TAKAYAƔ Octobre 2018

Kɛdɛsɩ labʋ

Mbʋ pʋyɔɔ ɛyaa lakɩ kʋñɔŋ nɛ mbʋ Ɛsɔ kaɣ labʋ kʋñɔmɩŋ yɔ, pɩ-yɔɔ kɛdɛsɩ labʋ.

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Yesu cɔŋnɩ e-heŋ yɔɔ

Yesu, ninɖiɣyu kɩbanʋ sɩm paa heu weyi lɛ camɩyɛ, pɩ-tɔbʋʋ lɛ se ɛ-kɩcɛyɩm, ɛ-ɛjandʋ nɛ mbʋ ɛpɩzɩɣ labʋ yɔ.

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Maɣzɩnɩ Yesu pʋtɔdɩyɛ naʋ

Ɛbɛ yɔɔ Yesu pʋtɔdɩyɛ naʋ nɛ siziŋ nɩʋ ɛyaa yɔɔ wayɩ fɛyɩ?

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

“Mawɩlɩ-mɩ nʋmɔʋ”

Yesu wɩlɩ e-apostoloowaa se pɩwɛɛ se pɛwɛnɩ tɩ luzuu nɛ pala tʋma cikpena wena awazɩɣ po-koobiya yɔ.

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Sɔɔlɩm patɩlɩɣnɩ toovenim Krɩstʋ mba—Kizi piɖeni men-ɖeke wɛtʋ nɛ tɔm caʋ

Pɩsa nɛ ɖɩwɩlɩ sɔɔlɩm ɛzɩ Krɩstʋ yɔ lɛ, pɩcɛyaa se ɖɩñɩnɩ lalaa kɛzɛɣa nɛ ɖɩkpa ɖa-tɩ nɛ pana kɔʋ.

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Ɩtɩkɛ ɛjaɖɛ yɔɔ mba

Pɩpɔzʋʋ se Yesu wayɩ tɩŋɩyaa ɩwɛɛ abalɩtʋ nɛ pɩsa nɛ pataapisi pa-tɩ nɛ ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩcɔ-wɛ nɛ ɖɩta yɔ.

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Sɔɔlɩm patɩlɩɣnɩ toovenim Krɩstʋ mba—Kandɩyɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ ŋga ka-wayɩ fɛyɩ yɔ kɔ-yɔɔ

Pɩsa nɛ ɖɩwɛɛ nɔɔ kʋɖʋmaɣ taa lɛ, pɩwɛɛ se ɖɩka ɖɛ-ɛsa nɛ mbʋ ɛyaa lakɩ nɛ pɩkɛ kɩbam yɔ nɛ ɖikpeɣ-wɛ faaa.

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Yesu lɩzɩ aseɣɖe toovenim tɔm yɔɔ

Ɛzɩ Yesu wayɩ tɩŋɩyaa yɔ, ɖa ɖɔɖɔ ɖɩlɩzɩɣ aseɣɖe toovenim tɔm yɔɔ ɖɔ-yɔɔdaɣ nɛ ɖa-lakasɩ taa.

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Sɔɔlɩm patɩlɩɣnɩ toovenim Krɩstʋ mba—Ña-taa ɛla leleŋ nɛ toovenim

Paa ɖɩwɛ ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa kɩdɛkɛdɩm nɛ mulum lakasɩ wɛɛ yɔ, pɩcɛyaa se ɖa ɖɔɖɔ ɖa-taa ɛla leleŋ nɛ toovenim nɛ ɖɩlɩzɩ aseɣɖe tɩ-yɔɔ.