Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | DANƖYƐƐLƖ 10-12

Yehowa sɩm mbʋ pɩkaɣ tɛmnʋʋ awiya yɔ

Yehowa sɩm mbʋ pɩkaɣ tɛmnʋʋ awiya yɔ

11:2

Awiya naanza lɩnɩ Pɛrsɩ kewiyaɣ taa. Wiyaʋ naanza tʋ kaɣ kʋsʋʋ pɩtɩŋa se pɩkaɖɩnɩ “Grɛɛsɩ Kewiyaɣ.”

  1. Siiruusi Sɔsɔ

  2. Kambiizi II

  3. Dariyusi I

  4. Sɛrzɛɛsɩ I (Pamazɩɣ se ɛnʋ lɛ Asiyeruusi weyi ɛkpaɣ Ɛstɛɛrɩ yɔ)

11:3

Grɛɛsɩ wiyaʋ Sɔsɔ nɔɔyʋ kaɣ lɩʋ nɛ ɛtɔɔ kewiyitu Kewiyaɣ sɔsɔɔ nakɛyɛ yɔɔ.

  • Alɛkɩsandrɩ Sɔsɔ

11:4

Pakaɣ tayʋʋ Grɛɛsɩ kewiyaɣ tam naanza taa nɛ pɛcɛlɩ Alɛkɩsandrɩ sɔɔjanaa ñʋndɩnaa naanza.

  1. Kasandrɩ

  2. Lisimaakɩ

  3. Seleyikuusi I

  4. Pɩtolemee I