Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | YOWƐƐLƖ 1-3

“Mɩ-pɩyalaa nɛ mɩ-pɛlaa pakaɣ yɔɔdʋʋ natʋ tɔm”

“Mɩ-pɩyalaa nɛ mɩ-pɛlaa pakaɣ yɔɔdʋʋ natʋ tɔm”

3:1, 2

Patam numwaa ɖʋʋ nesi tɔm susuu tʋmɩyɛ. Pɔyɔɔdʋʋ “Ɛsɔ tʋma sɔsɔna tɔm” nɛ posusuu ɖɔɖɔ “Kewiyaɣ tɔm kɩbandʋ.” (Tʋma 2:11, 17-21; Mat 24:14) Heŋ lɛɛŋ ɖʋʋ patam numwaa nesi nɛ palakɩ tʋmɩyɛ nɖɩ

2:32

Ye pɔtɔm se ɖɩyaa Yehowa hɩɖɛ, pʋ-tɔbʋʋ lɛ suwe?

  • Ðɩtɩlɩ ɛ-hɩɖɛ

  • Ðɩña ɛ-hɩɖɛ

  • Ðɩtaa liu weyi ɛtɩna hɩɖɛ nɖɩ yɔ

Pɔzɩ ña-tɩ se: ‘Ɛzɩma manpɩzɩɣ nɛ manɖʋ patam numwaa nesi tɔm susuu tʋmɩyɛ taa?’