Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Sa Yehowa ñe-wezuu caɣʋ taa!

Sa Yehowa ñe-wezuu caɣʋ taa!

Wezuu kɛ kʋjɔʋ ŋgʋ kɩwɛ ñɩm kpem yɔ. Ɛzɩma ɖɩcakɩ wezuu paa evemiye nɖɩ yɔ, pɩwɩlɩɣ ɛzɩma ɖɩsɔɔlɩ-kʋ yɔ. Ða Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa lɛ, ɖɩñakɩ pana se ɖɩlabɩnɩ tʋmɩyɛ ɖɛ-lɛɣtʋ nɛ mbʋ payɩ Yehowa ha-ɖʋ yɔ nɛ ɖɩɖʋ-ɩ hɩɖɛ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛnʋ kɛnɩ wezuu Hayʋ. (Keɣa 35:10; Natʋ 4:11) Ɛlɛ nɩɣzɛ wena ɖɩkatɩɣ ɛjaɖɛ kɩdɛkɛdɩyɛ ɖɩnɛ ɖɩ-taa paa ɖooye yɔ, apɩzɩɣ ala nɛ ɖiyele fezuu taa tʋma labʋ ɛzɩ pɩpɔzʋʋ yɔ. (Mark 4:18, 19) Pɩwɛɣ ɖeu se ɖa-taa paa weyi ɛpɔzɩ ɛ-tɩ se: ‘Mbʋ mɛwɛna nɛ pɩkɩlɩ ɖeu yɔ, mbʋ mɛwɛɛ nɛ mahaɣ Yehowa? (Ozee 14:3) Ðoŋ weyi man-tʋmɩyɛ wɛnɩ tʋma wena malakɩ Yehowa ɛgbɛyɛ taa yɔ a-yɔɔ? Fezuu taa kaɖʋsɩ nzɩ mɛwɛna? Ɛzɩma manpɩzɩɣ nɛ mawalɩsɩ mɔn-tɔm susuu tʋmɩyɛ?’ Ye ŋnawa se pɩpɔzʋʋ se ŋñɔɔzɩ hɔɔlʋʋ nakʋyʋ yɔ, tɩmnɩ Yehowa se ɛsɩnɩ-ŋ nɛ ŋñɔɔzɩ mbʋ pɩpɔzaa se pɔñɔɔzɩ yɔ. Pɩtʋʋ fɛyɩ, ye ɖɩsaŋ Yehowa paa evemiye nɖɩ yɔ, piyeki nɛ ɖihiɣ taa leleŋ nɛ koboyaɣ!​—Keɣa 61:9.

Ŋkpakɩɣ ñɛ-lɛɣtʋ nɛ ŋlakɩnɩ a-tʋmɩyɛ?

CƆNƖ VIDEO LABƖNƖ LƐƔTƲ NDƲ PƖHA-Ŋ YƆ TƲMƖYƐ NƐ PƖSA YEHOWA NƐ PƲWAYƖ LƐ, ŊCOSI TƆM PƆZƲƲ PƲNƐ PƖ-YƆƆ:

  • Ye ŋkpaɣ ñɛ-lɛɣtʋ nɛ ŋcɛlɩ Sataŋ ɛjaɖɛ, ɛbɛ yɔɔ pɔtɔŋ se pɩkɛ kɩmɛlɛndʋ? (1Yoh 2:17)

  • Mba pahaɣ Yehowa mbʋ pɛwɛna nɛ pɩkɩlɩ ɖeu yɔ, wazasɩ nzɩ pehikiɣ?

  • Tʋma wena ñɛ-lɛɣtʋ pɩzɩɣ tɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋla Yehowa ɛgbɛyɛ taa?