Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Ɛbɛ manpɩzɩɣ mala nɛ manpɩsɩ Masɩ taa tazɩyʋ kɩbanʋ?

Ɛbɛ manpɩzɩɣ mala nɛ manpɩsɩ Masɩ taa tazɩyʋ kɩbanʋ?

Ŋsɔɔlaa se ŋɖɔkɩ ñe-siɣsiɣ wɛtʋ takɩm alɩwaatʋ taa ɛzɩ Danɩyɛɛlɩ yɔ? Danɩyɛɛlɩ kaakpɛlɩkaɣ Ɛsɔtɔm camɩyɛ nɛ ɛtazɩɣ tɩ-taa. (Dan 9:2) Ye ŋkpɛlɩkɩɣ Bibl camɩyɛ nɛ ŋtazɩɣ kɩ-taa yɔ, pɩpɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋɖɔkɩ ñe-siɣsiɣ wɛtʋ. Ɛzɩma tɩyɛ? Pɩpɩzɩɣ nɛ pɩkpazɩ ñe-tisuu ɖoŋ nɛ ŋtisi se Yehowa lidaʋ tɔm lakɩ paa ɛzɩmtaa. (Yoz 23:14) Pɩpɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ŋ ɖɔɖɔ nɛ sɔɔlɩm mbʋ ŋsɔɔlɩnɩ Ɛsɔ yɔ, pɩkpa ɖoŋ. (Keɣa 96:10) Ɛlɛ ɛbɛ pɩwɛɛ se ɖɩpaɣzɩna? Maɣzɩ lɔŋ tasʋʋ pʋnɛ pɩ-yɔɔ.

  • Ɛbɛ pɩwɛɛ se mɛnkpɛlɩkɩ? Ðɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩñɔɔzɩ kediɣzisi; pɩkɛnɩ ɖʋtʋ kɩbandʋ. Ye ŋkalɩɣ Bibl kpɩtaʋ taa nɛ ŋkpakɩɣ alɩwaatʋ nɛ ŋñɩnɩɣ se ŋnɩɩ tɔm ndʋ tɩwɛ-ŋ kaɖɛ yɔ tɩ-taa yɔ, ŋkaɣ kɛzɛsɩ sakɩyɛ hiɣu. Pɩtasɩ lɛ, nabɛyɛ ñakpaɣ lɩmaɣza se patazɩɣ Bibl natʋ tɔm taa nɛ pɩkɩlɩ, yaa pañɩnɩɣ nɛ patɩlɩ fezuu taa lakasɩ nɛ pɩkɩlɩ, yaa pañɩnɩɣ nɛ patɩlɩ nʋmɔŋ weyi apostoloo Pɔɔlɩ kaaɖɔma nɛ esusi tɔm yɔ, yaa patɩlɩ Yehowa wondu kɩlɩzɩtʋ. Ye evemiye taa ŋpɔzɩ ña-tɩ tɔm Bibl mayaɣ nakɛyɛ yɔɔ yɔ, ma-kɛ nɛ ŋsɩɩ nɛ pɩtalɩɣ mɩ-tɛ hɔʋ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ alɩwaatʋ taa lɛ, ɩtazɩ ka-taa.

  • Le manpɩzɩɣ nɛ mana tɔm ndʋ pɩwɛɛ se mɛnkpɛlɩkɩ yɔ? Cɔnɩ video ŋgʋ payaɣ se Wondu ndʋ tɩsɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩñɩnɩ nɛ ɖihiɣ fezuu taa ñɩm yɔ nɛ ŋcosi tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ. Pɩsa nɛ ŋtɩlɩ se ŋpɩzɩɣ nɛ ŋkpɛlɩkɩ camɩyɛ yaa ŋŋpɩzɩɣ lɛ, ñɩnɩ nɛ ŋna se kewiyisi nzɩ tɔm Danɩyɛɛlɩ ñʋʋ 7 yɔɔdʋʋ?

  • Alɩwaatʋ ɛzɩma pɩwɛɛ se mankpaɣ nɛ mɛnkpɛlɩkɩna? Ye ɛyʋ ɛkpɛlɩkɩɣ ɖoŋ ɖoŋ yɔ, mbʋ yekina nɛ ɛwɛɛ alaafɩya fezuu taa. Kajalaɣ taa lɛ, ŋpɩzɩɣ nɛ ŋkpaɣ alɩwaatʋ pazɩ yem na nɛ ŋkpɛlɩkɩna. Nɛ ye pɩlakɩ yɔ, pʋwayɩ lɛ ŋpɩzɩɣ nɛ ŋsɔzɩ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-yɔɔ pazɩ pazɩ. Ɛsɔtɔm kpɛlɩkʋʋ wɛ ɛzɩ ɛyʋ huyuu se ɛñɩnɩ ñɩm nabʋyʋ yɔ. Ehuyuu nɛ ɛlɩɩ ñɩm nabʋyʋ yɔɔ lɛ, pɩlakɩ-ɩ liu se ɛtasɩ huyuu nɛ pɩkɩlɩ. (Adu 2:3-6) Ye ŋlakɩ mbʋ yɔ, sɔɔlɩm mbʋ ŋwɛnɩ Ɛsɔtɔm yɔɔ yɔ, pɩpaɣlɩɣ; nɛ ye ŋlakɩ mbʋ ɖoŋ ɖoŋ yɔ, Bibl kpɛlɩkʋʋ malɩɣnɩ-ŋ.​—1Pɩy 2:2.

KPƖNA WENA PƆYƆƆDƖ A-TƆM DANƖYƐƐLƖ ÑƲƲ 7 TAA YƆ, ƐBƐ ASƖŊNAA?

  • Dan 7:4

  • Dan 7:5

  • Dan 7:6

  • Dan 7:7

TƆM PƆZƲƲ LƐƐBƲ:

Ɛzɩma tɔm ndʋ tɩwɛ Danɩyɛɛlɩ 7:8, 24 taa yɔ, tɩlaba?

CEE WAYƖ TƲMƖYƐ:

Kpɩna wena pɔyɔɔdɩ a-tɔm Natʋ ñʋʋ 13 taa yɔ, ɛbɛ asɩŋnaa?