Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | OZEE 1-7

Sɔɔlɩm siŋŋ kɛdɩnɩ Yehowa pɩdɩɩfɛyɩ—Ña yɔ?

Sɔɔlɩm siŋŋ kɛdɩnɩ Yehowa pɩdɩɩfɛyɩ—Ña yɔ?

Camɩyɛ wɛtʋ, siɣsiɣ wɛtʋ, nɛ taabalɩyɛ kɩbanɖɛ pɛwɛ sɔɔlɩm siŋŋ taa. Yehowa tɩŋnɩ Ozee nɛ ɛ-halʋ acɛyɛ tʋ Gomɛɛrɩ pɔ-yɔɔ se ɛwɩlɩ-ɖʋ mbʋ sɔɔlɩm siŋŋ nɛ kpaɣʋ nɛ kpeɣu pɛkɛnaa yɔ.​—Ozee 1:2; 2:7; 3:1-5.

Ɛzɩma Gomɛɛrɩ wɩlaa se ɛfɛyɩnɩ sɔɔlɩm siŋŋ?

Ɛzɩma Izrayɛɛlɩ piya wɩlaa se sɩfɛyɩnɩ sɔɔlɩm siŋŋ?

Ɛzɩma Ozee wɩlaa se ɛwɛnɩ sɔɔlɩm siŋŋ?

Ɛzɩma Yehowa wɩlɩɣ se ɛwɛnɩ sɔɔlɩm siŋŋ?

MAƔZƖ TƆM TƲNƐ TƖ-YƆƆ: Ɛzɩma manpɩzɩɣ nɛ mawɩlɩ Yehowa se mɛwɛnɩ sɔɔlɩm siŋŋ?