Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Ɛzɩma ɖɩpaɣzɩ kɛdaɣ yɔ

Ɛzɩma ɖɩpaɣzɩ kɛdaɣ yɔ

RÉVEILLEZ-VOUS!

Tɔm pɔzʋʋ: Ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyaa se ɖɩñɔɔzɩ ɖa-tɩ nɛ ɖɩɖaŋ kɛgbɛdɩsasɩ?

Bibl mayaɣ: Adu 27:12

Cɛlɩ takayaɣ: Takayaɣ kanɛ kawɩlɩɣ-ɖʋ mbʋ pɩwɛɛ se ɖɩla pʋcɔ nɛ asɛyʋʋ talɩ, mbʋ pɩwɛɛ se ɖɩla asɛyʋʋ alɩwaatʋ taa nɛ mbʋ pɩwɛɛ se ɖɩla asɛyʋʋ wayɩ yɔ.

WƖLƖ TOOVENIM TƆM

Tɔm pɔzʋʋ: Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwɩlɩ se ɖɩsɔɔlɩ Ɛsɔ?

Bibl mayaɣ: 1Yoh 5:3

Toovenim tɔm: Ye ɖɩñaŋ Ɛsɔ paɣtʋ yɔ, pʋbʋ lɛ ɖɩwɩlɩɣ se ɖɩsɔɔlɩ-ɩ lɛ.

WIÐIYI SƖÐAA FEŊ NƐ PATASƖ WEZUU CAƔƲ NA? (T-35)

Tɔm pɔzʋʋ: Ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ ɛyaa sakɩyɛ lakɩ kazandʋ se paɖʋ sɩɖaa hɩɖɛ. Lidaʋ wɛɛ se wiɖiyi ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtasɩ naʋ ɖɛ-ɛyaa kʋsɔɔlaa mba pasɩba yɔ?

Bibl mayaɣ: Tʋma 24:15

Cɛlɩ takayaɣ: Traktɩ kʋnɛ kɩwɩlɩɣ ɛzɩma sɩɖaa fezuu tɔm pɩzɩɣ nɛ tɩwazɩ-ŋ yɔ. [Ye pɩlakɩ yɔ wɩlɩ-ɩ video ŋgʋ payaɣ se Lidaʋ wɛɛ se wiɖiyi sɩɖaa kaɣ fem na?]

MA NDƲ ÑA-MAƔMAƔ ŊÑƆƆZAA YƆ

Tɩŋnɩ tɔm ndʋ pamawa se ɖɩtɩŋnɩ tɩ-yɔɔ nɛ ɖɩpaɣzɩ kɛdaɣ yɔ tɩ-yɔɔ nɛ ŋma ndʋ ña-maɣmaɣ ŋñɔɔzaa se ŋpaɣzɩnɩ kɛdaɣ tɔm susuu taa yɔ.