Peɖiɣni haʋ sɩɖaa feŋ tɛ traktɩ Tuvalu kʋnʋŋ taa

WEZUU CAƔƲ NƐ ƐSƆ SƐTƲ TƲMƖYƐ KPƐLƖKƲƲ TAKAYAƔ Octobre 2017

Ɛzɩma ɖɩpaɣzɩ kɛdaɣ yɔ

Ɛzɩma ɖɩpaɣzɩ kɛdaɣ nɛ Réveillez-vous yɔ! nɛ ɖɩwɩlɩ toovenim pɩlɩnɩ ɛzɩma ɖɩwɩlɩ Ɛsɔ sɔɔlɩm yɔ. Labɩnɩ tʋmɩyɛ ña-lɩmaɣza nɛ ŋñɔɔzɩ ndʋ ŋsɔɔlaa yɔ.

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Danɩyɛɛlɩ natʋ tɔm yɔɔdaa se Mesiya kaɣ kɔm

Danɩyɛɛlɩ ñʋʋ 9 yɔɔdʋʋ Mesiya kɔmtʋ yɔɔ tɔm tete. Tɔm ndʋ ñʋʋ ŋgʋ kɩyɔɔdʋʋ ɖɔɖɔ?

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Ɛbɛ manpɩzɩɣ mala nɛ manpɩsɩ Masɩ taa tazɩyʋ kɩbanʋ?

Ye ɖɩkpɛlɩkɩɣ Bibl camɩyɛ yɔ, pɩsɩɣnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩɖɔkɩ ɖe-siɣsiɣ wɛtʋ takɩm taa. Ɛlɛ le ŋpɩzɩɣ nɛ ŋpaɣzɩna?

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Yehowa sɩm mbʋ pɩkaɣ tɛmnʋʋ awiya yɔ

Yehowa kaatɩŋnɩ Danɩyɛɛlɩ yɔɔ nɛ ɛyɔɔdɩ ɛzɩma kewiyisi nɛ sɩ-awiya pakaɣ lɩʋ nɛ pʋwayɩ pɔtɔlɩ yɔ.

ÑƖM MBƲ PƖLƖNƖ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Sɔɔlɩm siŋŋ kɛdɩnɩ Yehowa pɩdɩɩfɛyɩ—Ña yɔ?

Ɛbɛ pɩzɩɣ nɛ pɩsɩnɩ ɛyʋ se ɛwɛɛnɩ sɔɔlɩm siŋŋ? Mbʋ pɩtalɩ Ozee nɛ ɛ-halʋ acɛyɛ Gomɛɛrɩ yɔ, lɔŋ weyi pɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ?

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA

Ha Yehowa mbʋ ŋwɛna nɛ pɩkɩlɩ ɖeu yɔ

Ye ŋhaɣ Yehowa mbʋ ŋwɛna nɛ pɩkɩlɩ ɖeu yɔ, pɩkɛdɩɣnɩ-ɩ nɛ pɩwazɩ-ŋ ɖɔɖɔ. Kɩlaʋ ŋgʋ Yehowa maɣzɩɣ se kɩwɛ ɖeu pɩdɩɩfɛyɩ ɖɔɖɔ?

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Sa Yehowa ñe-wezuu caɣʋ taa!

Wezuu kɛ kʋjɔʋ ŋgʋ kɩwɛ ñɩm kpem yɔ. Ðɩñakɩ pana se ɖɩlabɩnɩ ɖɛ-lɛɣtʋ nɛ mbʋ payɩ Yehowa ha-ɖʋ nɛ tʋmɩyɛ se ɖɩɖʋ-ɩ hɩɖɛ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛnʋ kɛnɩ wezuu Hayʋ.

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

“Mɩ-pɩyalaa nɛ mɩ-pɛlaa pakaɣ yɔɔdʋʋ natʋ tɔm”

Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩɖʋ patam numwaa nesi tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩ-taa?