Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Ŋlakɩnɩ JW.ORG tɛ cartes waa tʋmɩyɛ camɩyɛ na?

Ŋlakɩnɩ JW.ORG tɛ cartes waa tʋmɩyɛ camɩyɛ na?

Kʋñɔŋ sɔsɔʋ ŋgʋ kiɖiɣni kɔm lɛɛ lɛɛ yɔ kɩ-yɔɔ lɛ, pɩpɔzaa se posusi tɔm kpɛdɛyɛ. (Ad 24:11, 12, 20) Ðɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩlabɩnɩ tʋmɩyɛ JW.ORG tɛ cartes waa nɛ ɖɩhɔ ɛyaa lɩmaɣza nɛ ɖiwoni Ɛsɔtɔm yaa ɖɛ-tɛ intɛrnɛɛtɩ lone yɔɔ. Yʋsaɣ nakɛyɛ wɛ cartes waa mba pɔ-yɔɔ nɛ kowokini Ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se ɛyʋ ɛkpɛlɩkɩ Bibl? tɛ video yɔɔ. Hɔɔlʋʋ nakʋyʋ wɛ pɔ-yɔɔ nɛ ɛyaa pɩzɩɣ nɛ patɩŋnɩ kɩ-yɔɔ nɛ pɔpɔzɩ se pasɩnɩ-wɛ nɛ patɩlɩ nɛ pɩkɩlɩ yaa pɛkpɛlɩkɩnɩ-wɛ Bibl. Ɛyaa nabɛyɛ tɩsɔɔlɩ se pakalɩ ɖa-takayɩsɩ, ɛlɛ pɔsɔɔlaa se powolo ɖɛ-tɛ intɛrnɛɛtɩ lone yɔɔ. Ye mbʋ sɔɔndʋ ɛtaakpa-ŋ, ha-wɛ cartes waa mba. Ɛlɛ ye ŋwobi ɖɩɣa nakɛyɛ taa nɛ ɛyaa fɛyɩ yɔ, taasɩɩ cartes waa peeɖe.

Ŋŋlakɩ ñe-evemiye taa tʋma lɛ, ŋpɩzɩɣ nɛ ŋheyi ɛyaa se: “Mancaɣ se maha-ŋ nabʋyʋ. Carte kʋnɛ kɩyɔɔdʋʋ intɛrnɛɛtɩ lone naɖɩyɛ tɔm. Videowaa nɛ tɔm ndɩ ndɩ wɛ ɖɩ-yɔɔ; ŋpɩzɩɣ nɛ ŋkpaɣ pɩtɩŋa peeɖe, ŋŋhɛyɩɣ nabʋyʋ.” (Yoh 4:7) Cartes waa mba patɩpaɣlɩ, ye mbʋ ŋpɩzɩɣ nɛ ŋɖɔkɩ nabɛyɛ nɛ ŋha ɛyaa paa ɛzɩmtaa.