Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

3-​9 octobre

ADUWA 1-6

3-​9 octobre
 • Hendu 37 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Taa Yehowa liu nɛ ña-laŋɩyɛ pilim”: (C. 10)

  • [Yele nɛ paɖʋ Aduwa takayaɣ yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm tɛ video.]

  • Ad 3:1-4​—Wɩlɩ se ŋwɛnɩ sɔɔlɩm siŋŋ nɛ ŋwɛɛ siɣsiɣ (w00-F 15/1 23-24)

  • Ad 3:5-8​—Ñaɣ pana nɛ ŋtaɣ Yehowa liu nɛ ña-laŋɩyɛ kpeekpe (w00-F 15/1 24)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • Ad 1:7​—Ɛbɛ yɔɔ pɔtɔŋ se Yehowa sɔɔndʋ seu kɛnɩ “lɔŋ tɩlʋʋ” ɖɩbazɩyɛ? (w06-F 15/9 17 § 1; it-1-F 511)

  • Ad 6:1-5​—Ye ɖa nɛ nɔɔyʋ ɖɩnɩnɩ ɖama tadɩyɛ nʋmɔʋ taa nɛ pʋwayɩ ɖɩtɩkpaɣ lɩmaɣzɩyɛ kɩbanɖɛ, pɩwɛɣ ɖeu se ɖɩla we? (w00-F 15/9 25-26)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ, kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩɣ-m Yehowa yɔɔ?

  • Kpɩtaʋ kʋnɛ, kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ hɔɔlʋʋ ŋgʋ manpɩzɩɣ nɛ malabɩnɩ tʋmɩyɛ tɔm susuu taa?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Ad 6:20-35

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Ñɔɔzɩ ña-tɩ nɛ ŋha takayɩsɩ fenaɣ kanɛ: (C. 15) Tɔm taa tazʋʋ. Yele nɛ paɖʋ ɛzɩma ɖɩpaɣzɩ kɛdaɣ tɛ videowaa. Paa video ŋgʋ kɩtɛŋ lɛ, ŋtazɩ kɩ-tɔm kɩcɛyɩtʋ taa. Pakaɣ ñaɣʋ pana se posusi tɔm ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ nɛ payaa ɛyaa se pɔkɔɔ kediɣzisi nɛ pewelisi tɔm ndʋ pɔyɔɔdʋʋ mazaɣ yaa kujuka wiye yɔ. Seɣti tɔm susuyaa se paɖʋ nesi tʋmɩyɛ nɖɩ nɛ po-ɖoŋ kpeekpe.

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

 • Hendu 16

 • Ɛgbɛyɛ taa kɩcɛyɩm: (C. 8) Yaa ɩtazɩ annuaire 2016 h. 25-27 taa nɛ ɩyɔɔdɩ lɔŋ weyi ɩkpɛlɩkaa yɔ.

 • Mʋ mba pɔkɔŋ kediɣzisi taa yɔ camɩyɛ (Ad 3:27): (C. 7) Tɔm taa tazʋʋ. Yele nɛ paɖʋ Ɛbɛ palakɩ Kewiyaɣ Kpaaŋ taa? tɛ video (Wolo jw.org yɔɔ, nɛ ŋcɔnɩ ƐYAA MBA ÐƖKƐNAA > KEDIƔZISI taa.) Pʋwayɩ lɛ ŋpɔzɩ koobiya se pɔyɔɔdɩ mbʋ papɩzɩɣ pala nɛ sɔɔlɩm nɛ taa leleŋ pɛwɛɛ Kewiyaɣ Kpaaŋ taa nɛ pɩkɩlɩ yɔ; pɩtaakɛ octobre taa yeke ɛlɛ alɩwaatʋ kpeekpe.

 • Ɛgbɛyɛ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 30) kr ñʋʋ 2 § 1-12

 • Tɔm taa cuuzuu nɛ cee wayɩ kpɩtaʋ taa tɔm (C. 3)

 • Hendu 143 nɛ adɩma