Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | ADUWA 17-21

Ñaɣ pana nɛ laŋhɛzɩyɛ wɛɛ ña nɛ lalaa mɩ-hɛkʋ taa

Ñaɣ pana nɛ laŋhɛzɩyɛ wɛɛ ña nɛ lalaa mɩ-hɛkʋ taa

Yehowa sɛyaa ɩɩcakɩ yem nɛ laŋhɛzɩyɛ kɔɔ pɛ-hɛkʋ taa. Alɩwaatʋ ndʋ tɔm kɔŋ yɔ, ɛyʋ pana pɩzɩɣ nɛ apaɣlɩ; ɛlɛ lɔŋ tasʋʋ mbʋ pɩwɛ Ɛsɔtɔm taa yɔ, pɩwɛnɩ ɖoŋ se pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩñɔɔzɩ-tʋ.

Ye tɔm natʋyʋ ɛkɔma yɔ, Krɩstʋ mba siɣsiɣ tɩnaa ñɩnɩɣ laŋhɛzɩyɛ alɩwaatʋ ndʋ . . .

19:11

  • pɔɖɔkʋʋ pa-tɩ yɔ

18:13, 17

  • pañɩnɩɣ se pana mbʋ payɩ pɩlaba pʋcɔ nɛ pocosi yɔ

17:9

  • pakpakɩɣ faaa nɛ pekpeɣ yɔ