Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | ADUWA 7-11

Taayele nɛ ña-laŋɩyɛ yiɣdi nʋmɔʋ

Taayele nɛ ña-laŋɩyɛ yiɣdi nʋmɔʋ

Yehowa paɣtʋ pɩzɩɣ nɛ tihuuzi ɖɔ-yɔɔ. Pʋcɔ nɛ tɩwazɩ-ɖʋ lɛ, pɩwɛɛ se ɖɩsɔɔlɩ-tʋ nɛ ɖa-laŋɩyɛ pilim. (Ad 7:3) Ye Yehowa sɛyʋ nɔɔyʋ eyeba se ɛ-laŋɩyɛ eyiɣdi nʋmɔʋ yɔ, ɛtɔlʋʋ Sataŋ ajitu kpacanaa taa kɛlɛʋ nɛ pepeɣzi-i. Aduwa ñʋʋ 7 yɔɔdʋʋ evebu nɔɔyʋ tɔm, eyeba nɛ ɛ-laŋɩyɛ yiɣdi nʋmɔʋ. Lɔŋ weyi ɛ-kɩɖaʋ pɩzɩɣ nɛ kɩkpɛlɩkɩ-ɖʋ?

 • Ɛza

  7:10

 • Tɔnʋʋ

  7:13

 • Nzʋlʋmɩyɛ

  7:14

 • Mɔɔʋ

  7:17

 • Nɩŋgbaaŋ

  7:21

 • Sataŋ tɩŋɩɣnɩ lɛɣtʋ nʋmɔŋ yɔɔ nɛ ɛñɩnɩɣ se ɛhɔm-ɖʋ nɛ ɖɩha Yehowa siɣye; ɛ-nʋmɔŋ ɛnɩ ipeɣziɣ ɖo-tomnaɣ hɔɔlɩŋ weyi paya ɩ-hɩla ñʋʋ yɔɔ cɩnɛ yɔ

 • Lɔŋsɩnɖɛ nɛ tɔm taa nɩʋ pɩzɩɣnɩ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩna pee kɩdɛkɛda wena kɩdɛkɛdɩm labʋ lʋlʋʋ yɔ nɛ ɖɩpɩzɩ nɛ ɖise-pʋ