Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Ɛzɩma ɖɩpaɣzɩ kɛdaɣ yɔ

Ɛzɩma ɖɩpaɣzɩ kɛdaɣ yɔ

RÉVEILLEZ-VOUS!

Tɔm pɔzʋʋ: Nabɛyɛ wɛɛ nɛ pɔpɔzʋʋ pa-tɩ se ɛzɩ toovenim taa lɛ Yesu kaacaɣ wezuu tɛtʋ yɔɔ? Lalaa ñamaɣzɩɣ se pɩtʋʋ fɛyɩ se Yesu kaacaɣ wezuu tɛtʋ yɔɔ. Ɛlɛ ye ŋpɔzɩ lalaa ɖɔɖɔ yɔ, paba ñocosuu-ŋ se paasɩŋ. Suwe ñamaɣzɩɣ?

Cɛlɩ-ɩ takayaɣ: Réveillez-vous! takayaɣ kanɛ kɔyɔɔdʋʋ mbʋ pɩwɩlɩɣ kpayɩ kpayɩ se Yesu kaakɔm tɛtʋ yɔɔ yɔ, pɩ-tɔm.

WƖLƖ TOOVENIM TƆM

Tɔm pɔzʋʋ: Ðɩsɩkɩ lɛ, ɛbɛ pɩtɛŋnɩ-ɖʋ?

Bibl mayaɣ: Yoh 11:11-14

Toovenim tɔm: Ɛyʋ sɩkɩ lɛ, e-wezuu ɖema. Ye mbʋ, pɩtɩmʋna se ɖise sɩɖaa sɔɔndʋ. Yesu kpaɣ sɩm nɛ ɛmaɣzɩnɩ ɖom. Ɛzɩ ɛɛlabʋ Lazaarɩ yɔ, ɛpɩzɩɣ nɛ ‘efezi’ ɖɛ-ɛyaa kʋsɔɔlaa mba pasɩba yɔ nɛ ɖa nɛ wɛ ɖɩtasɩ caɣʋ wezuu tɛtʋ yɔɔ cɩnɛ.​—Yɔb 14:14.

ƐGBƐYƐ TAA KEDIƔZISI YAƲ TAKAYAƔ (inv)

Cɛlɩ-ɩ takayaɣ: Mancaɣ se maya-ŋ nɛ ŋkɔɔ nɛ ŋwelisi tɔm yɔɔdʋʋ nabʋyʋ. Pakaɣ tɔm ndʋ yɔɔdʋʋ ɖɛ-tɛ Kewiyaɣ Kpaaŋ taa; ɖenɖe ɖɩsɛɣ Ɛsɔ yɔ payaɣ mbʋ. [Ha-ɩ kediɣzisi yaʋ takayaɣ, heyi-i alɩwaatʋ nɛ lone nɖɩ ɖɩ-taa pakaɣ labʋ kediɣzaɣ ŋga mazaɣ yaa kujuka wiye yɔ; nɛ ŋheyi-i ɖɔɖɔ tɔm yɔɔdʋʋ ñʋʋ.]

Tɔm pɔzʋʋ: Wiɖiyi ŋtɛm wobu Kewiyaɣ Kpaaŋ taa nɛ ŋna? [Ye pɩlakɩ yɔ, ŋpɩzɩɣ nɛ ŋwɩlɩ-ɩ video ŋgʋ payaɣ se Ɛbɛ palakɩ Kewiyaɣ Kpaaŋ taa? yɔ.]

MA NDƲ ÑA-MAƔMAƔ ŊÑƆƆZAA YƆ

Tɩŋnɩ tɔm ndʋ pamawa se ɖɩtɩŋnɩ tɩ-yɔɔ nɛ ɖɩpaɣzɩ kɛdaɣ yɔ tɩ-yɔɔ nɛ ŋma ndʋ ña-maɣmaɣ ŋñɔɔzaa se ŋpaɣzɩnɩ kɛdaɣ tɔm susuu taa yɔ