Peɖiɣni ɛyaa yaʋ se pɔkɔɔ kediɣzisi

WEZUU CAƔƲ NƐ ƐSƆ SƐTƲ TƲMƖYƐ KPƐLƖKƲƲ TAKAYAƔ Octobre 2016

Ɛzɩma ɖɩpaɣzɩ kɛdaɣ yɔ

Lɔŋ tasʋʋ mbʋ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩlabɩnɩ tʋmɩyɛ nɛ ɖɩha réveillez-vous!, kediɣzisi yaʋ takayaɣ nɛ ɖɩsɩnɩ ɛyaa nɛ patɩlɩ toovenim mbʋ Bibl wɩlɩɣ sɩɖaa wɛtʋ yɔɔ yɔ. Ma ndʋ ña-maɣmaɣ ŋñɔɔzaa yɔ.

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Taa Yehowa liu nɛ ña-laŋɩyɛ pilim

Aduwa 3 haɣ-ɖʋ lidaʋ se Yehowa hɛyɩɣ mba pataɣ-liu yɔ. Ɛbɛ ŋpɩzɩɣ ŋla nɛ ŋna se ŋtaɣ Yehowa liu nɛ ña-laŋɩyɛ pilim yaa ŋŋtaɣ?

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Taayele nɛ ña-laŋɩyɛ yiɣdi nʋmɔʋ

Aduwa ñʋʋ 7 yɔɔdʋʋ ɛzɩma evebu nɔɔyʋ tɔlɩ kɩdɛkɛdɩm kpaca taa alɩwaatʋ ndʋ ɛ-laŋɩyɛ yiɣdi nʋmɔʋ yɔ nɛ eyele Yehowa paɣtʋ yɔ. Ɛbɛ ɛ-lakasɩ kɩdɛkɛdɩsɩ nzɩ sɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ?

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

“Lɔŋsɩnɖɛ wɛnʋʋ kɩlɩ ɖeu sika wɛnʋʋ”

Aduwa 16 yɔɔdʋʋ lɔŋsɩnɖɛ wɛnʋʋ kɩlɩ ɖeu sika wɛnʋʋ. Ɛbɛ yɔɔ lɔŋsɩnɖɛ nɖɩ ɖɩlɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ yɔ ɖɩwɛ ñɩm mbʋ?

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Ɛzɩma pɩwɛɛ se ɖicosi tɔm kediɣzisi taa nɛ pɩla ɖeu yɔ

Tɔm cosuu mbʋ pɩwɛ ɖeu yɔ, pɩkpazɩɣ ɛgbɛyɛ taa koobiya ɖoŋ. Pɩwazɩɣ ɖɔɖɔ mba pocosuu tɔm yɔ. Ɛzɩma pɩwɛɛ se ɖicosi tɔm nɛ pɩwɛɛ ɖeu?

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Ñaɣ pana nɛ laŋhɛzɩyɛ wɛɛ ña nɛ lalaa mɩ-hɛkʋ taa

Yehowa sɛyaa ɩɩcakɩ yem nɛ laŋhɛzɩyɛ kɔɔ pɛ-hɛkʋ taa. Ɛsɔtɔm pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ɖʋ ɖɩwa ɖɩwɩzɩyɛ nɛ ɖɩñɩnɩ laŋhɛzɩyɛ.

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

“Malɩsɩ pɩɣa eleeu nɛ ka-nʋmɔʋ”

Ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyaa se pafalɩsɩ piya camɩyɛ? Lɔŋ tasʋʋ kɩbambʋ wɛ Aduwa 22 taa nɛ pɩwazɩɣ lʋlɩyaa.

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Ŋlakɩnɩ JW.ORG tɛ cartes waa tʋmɩyɛ camɩyɛ na?

Labɩnɩ tʋmɩyɛ JW.ORG tɛ cartes waa paa ɛzɩmtaa nɛ ŋɩhɔ pa-lɩmaɣza nɛ ŋwoni Ɛsɔtɔm yaa ɖɛ-tɛ intɛrnɛɛtɩ lone yɔɔ.