Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

Kɛdɛsɩ labʋ

Kɛdɛsɩ labʋ

Ðɩcalɩɣ ɛyʋ katʋʋ lɛ, novembre taa (Ŋgee tɔm susuu)

Tɔm pɔzʋʋ: Ɛzɩ puuyaɣ lakasɩ nɛ yoŋ pakaɣ sɩʋ tɩnaɣ toovenim na?

Bibl mayaɣ: Keɣa 36:10, 11

Pɩsɩ ŋna-ɩ tɔm pɔzʋʋ: Bibl taa tɔm ndʋ haɣ-ɖʋ lidaʋ?

▸ ÑƖNƖ MAYAƔ KANƐ TƆM WƖLƲƲ WONDU TAA

Ðɩcalɩɣ ɛyʋ katʋʋ lɛ, décembre taa *

Tɔm pɔzʋʋ: Suwe ŋmaɣzɩɣ Bibl yɔɔ?

Bibl mayaɣ: Roma 15:4

Pɩsɩ ŋna-ɩ tɔm pɔzʋʋ: Bibl taa tɔm ndʋ haɣ-ɖʋ lidaʋ?

ÑƖNƖ MAYAƔ KANƐ TƆM WƖLƲƲ WONDU TAA

Pɩsɩ ŋna-ɩ *

Tɔm pɔzʋʋ: Bibl taa tɔm ndʋ haɣ-ɖʋ lidaʋ?

Bibl mayaɣ: Natʋ 21:3, 4

Pɩsɩ ŋna-ɩ tɔm pɔzʋʋ: Ɛbɛ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩla nɛ ɖɩnɩɩ Bibl taa?

ÑƖNƖ MAYAƔ KANƐ TƆM WƖLƲƲ WONDU TAA:

^ par. 9 ^ par. 15 Ɩpɩzɩɣ nɛ ɩñɔɔzɩ tɔm pɔzʋʋ nɛ pɩmaɣnɩ mɩ-egeetiye taa wɛtʋ.