Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Nayʋ halɩñɩnʋ Debora caɣ paʋ nakʋyʋ tɛɛ nɛ eseɣtiɣ Baaraakɩ se ɛsɩnɩ Ɛsɔ samaɣ

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Yehowa tɩŋnɩ halaa naalɛ yɔɔ nɛ ɛya ɛ-samaɣ ñʋʋ

Yehowa tɩŋnɩ halaa naalɛ yɔɔ nɛ ɛya ɛ-samaɣ ñʋʋ

Koyindu sɔsɔ nɔɔyʋ wɛɛ nɛ ɛwɩlɩɣ ñaŋ Izrayɛɛlɩ (Th 4:3;5:6-8; w15 1/8 13 § 1)

Yehowa lɩzɩ Debora se ɛsɩnɩ ɛ-samaɣ (Th 4:4-7; 5:7; w15 1/8 13 § 2; Cɔnɩ takayaɣ huyuu yɔɔ kɩlɛmʋʋ)

Yehowa tɩŋnɩ Yayɛɛlɩ yɔɔ nɛ ɛkʋ Sisera (Th 4:16, 17, 21; w15 1/8 15 § 2)

Suwe kɛdaɣ kanɛ kawɩlɩɣ pɩlɩɩnɩ lɩmaɣza wena Yehowa wɛnɩ halaa yɔɔ yɔ?