Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

8-14 novembre

YOZUWEE 20-22

8-14 novembre

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

  • Lɔŋ weyi ɖɩkpɛlɩkɩɣ ɖama kɩɩnɩnʋʋ tɔm natʋyʋ taa yɔ”: (C. 10)

  • Fezuu taa ñɩm: (C. 10)

    • Yoz 21:43-44—Ɛbɛ yɔɔ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩyɔɔdɩ se tɔm tʋnɛ tɩkɛ toovenim paa pɩɩkazɩ Kanaŋ mba sakɩyɛ se Izrayɛɛlɩ mba ɩwabɩ-wɛ yɔ? (it-1 390 § 4)

    • Ŋkalɩ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl hɔɔlʋʋ lɛ, fezuu taa ñɩm mbʋ ŋhiɣaa pɩlɩɩnɩ Yehowa, tɔm susuu yaa hɔɔlʋʋ nakʋyʋ yɔɔ nɛ ŋsɔɔlɩ se ŋkɛdɩ-ɖʋ pɩ-tɔm?

  • Bibl kalʋʋ: (C. 4) Yoz 20:1–21:3 (th tɔm kɩkpɛlɩkɩtʋ 5)

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ