Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

“Wolo nɛ ña-taa ɖoŋ ɛnɩ yɔ”

“Wolo nɛ ña-taa ɖoŋ ɛnɩ yɔ”

Yehowa kaaɖʋ Gideyɔɔ tʋmɩyɛ sɔsɔɖɛ naɖɩyɛ (Th 6:2-6, 14)

Gideyɔɔ kaamaɣzaa se ɛtɩmʋna se ɛla tʋmɩyɛ nɖɩ (Th 6:15; w02 15/2 6-7)

Gideyɔɔ kaapɩzaa nɛ ɛla tʋmɩyɛ nɖɩ mbʋ pʋyɔɔ yɔ Yehowa kaawɛ ɛ-cɔlɔ (Th 7:19-22; w05 15/7 16 § 3)

Yehowa sɔɔlaa se ɖɩkpaɣ ɖoŋ weyi ɖɩwɛna yɔ nɛ ɖɩsɛɛnɩ-ɩ. E-fezuu kiɖeɖeu sɩɣnɩ-ɖʋ nɛ ɖiwobini ɛsɩndaa.—Iza 40:30, 31.