Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Tʋma sɔsɔna wena fezuu kiɖeɖeu sɩnaa nɛ pala yɔ

Tʋma sɔsɔna wena fezuu kiɖeɖeu sɩnaa nɛ pala yɔ

Yehowa samaɣ paɣzʋʋ tʋma sɔsɔna labʋ yɔ, pɩtɩkɛ sɔnɔ. Ɛlɛ pɩtɩkɛ lɛɣtʋ ndʋ pɛwɛna yɔ, tɩ-yɔɔ papɩzaa nɛ pala tʋma ana; Yehowa ɖoŋ taa papɩzaa nɛ palabɩ-yɛ. Pɩnaɣ 1954 taa, Yehowa ɛgbɛyɛ lɩzɩ filim ŋgʋ payaɣ se Ɛjaɖɛ kɩfaɖɛ ɛgbɛyɛ ɖiɣni wobinuu ɛsɩndaa yɔ. Kiɖe tɛɛ lɛ, Betɛɛlɩ taa koobiya mba pɛfɛyɩnɩ filimwaa labʋ lɛɣtʋ yɔ, mba labɩnɩ-kʋ. Yehowa fezuu kiɖeɖeu sɩnɩna nɛ pala tʋmɩyɛ sɔsɔɖɛ nɖɩ. Piyeba nɛ ɖa-taa tɛ se ye ɖɩtaɣ Yehowa liu yɔ, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩla tʋma wena payɩ paɖʋʋ-ɖʋ yɔ.—Zek 4:6.

CƆNƖ VIDEO ƐZƖMA PALABƖ “ƐJAÐƐ KƖFAÐƐ ƐGBƐYƐ ÐIƔNI WOBINUU ƐSƖNDAA” YƆ, NƐ PƲWAYƖ LƐ ŊCOSI TƆM TƲNƐ TƖ-YƆƆ:

  • Ɛbɛ yɔɔ paakpaɣ lɩmaɣzɩyɛ se palakɩ ɖa-tʋmɩyɛ ɖɩlaɖɛ sɔsɔɖɛ tɛ video nakʋyʋ?

  • Ɛzɩma filim ŋgʋ kɩwɩlaa se Betɛɛlɩ wɛ ɛzɩ ɛyʋ tomnaɣ yɔ?—1 Kɔr. 12:14-20

  • Kala wena koobiya mba palakaɣ filim ŋgʋ yɔ pakataa? Ɛzɩma papɩzaa nɛ pawabɩ-yɛ?

  • Lɔŋ weyi tɔm tʋnɛ tɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ Yehowa fezuu kiɖeɖeu yɔɔ?