Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ | HIƔ TAA LELEŊ TƆM SUSUU TAA NƐ PƖKƖLƖ

Wɩlɩ ñe-Bibl kpɛlɩkɩyaa ɛzɩma pɔtɔkɩ fezuu taa tɔɔnaɣ yɔ

Wɩlɩ ñe-Bibl kpɛlɩkɩyaa ɛzɩma pɔtɔkɩ fezuu taa tɔɔnaɣ yɔ

Pɩsa nɛ Bibl kpɛlɩkɩyaa cɔnɩ pe-fezuu taa kɩcɛyɩm ɖeɖe nɛ papɩɩ fezuu taa lɛ, pɩpɔzʋʋ se pɩtasɩnɩ toovenim tɔm ndʋ ɖɩwɩlɩɣ-wɛ yɔ lɛ, patɩlɩ tɔm lɛɛtʋ. (Mat. 5:3; Ebr. 5:12–6:2) Pɩpɔzʋʋ ɖɔɖɔ se pa-maɣmaɣ pɛkpɛlɩkɩ ɛzɩma pɔtɔkɩ fezuu taa tɔɔnaɣ yɔ.

Ðooo kiɖe tɛɛ pɩwɛɛ se ŋpaɣzɩ wɩlʋʋ ñe-Bibl kpɛlɩkɩyaa ɛzɩma pɔñɔɔzɩ kpɛlɩkʋʋ yɔ, nɛ ŋseɣtiɣ-wɛ nɛ palakɩ mbʋ. (mwb18.03 6) Seɣti-wɛ se patɩmɩɣ pʋcɔ nɛ pɛkpɛlɩkɩɣ Bibl pa-tɩ yɔɔ. Sɩnɩ-wɛ nɛ patɩlɩ ɛzɩma papɩzɩɣ nɛ pakpaɣ Bibl kpɛlɩkʋʋ wondu ndʋ tɩwɛ intɛrnɛɛtɩ yɔɔ yɔ nɛ palabɩnɩ-tʋ tʋmɩyɛ yɔ. Wɩlɩ-wɛ ɛzɩma papɩzɩɣ nɛ powolo pɩ-yɔɔ nɛ palakɩnɩ tʋmɩyɛ tɔm kɩfatʋ ndʋ tɩwɛ jw.org nɛ JW Tɔm ɖɩyɔɔdɩyɛ yɔɔ yɔ®. Wɩlɩ-wɛ pazɩ pazɩ ɛzɩma pɩwɛɛ se pakalɩɣ Bibl paa ɖooye yɔ, ɛzɩma pɔñɔɔzʋʋ ɛgbɛyɛ taa kediɣzisi nɛ ɛzɩma pañɩnɩɣ tɔm ndʋ pɔpɔzʋʋ pa-tɩ yɔ tɩ-yɔɔ cosuu yɔ. Sɩnɩ-wɛ nɛ patɩlɩ ɛzɩma pamaɣzɩ tɔm ndʋ pɛkpɛlɩkɩɣ yɔ, tɩ-yɔɔ yɔ.

CƆNƖ VIDEO SƖNƖ ÑE-BIBL KPƐLƖKƖYAA NƐ PƆTƆKƖ FEZUU TAA TƆƆNAƔ, NƐ PƲWAYƖ LƐ ŊCOSI TƆM TƲNƐ TƖ-YƆƆ:

  • Ɛzɩma Neeta sɩnɩ Rose nɛ ɛlɛ tɩlɩ se kpɛlɩkʋʋ tɩkɛ tɔm pɔzʋʋ yɔɔ cosuu yem?

  • Ɛbɛ sɩnɩ Rose nɛ ɛ-taa tɛ se Yehowa wɛnɩ toovenim se ɛɖʋ paɣtʋ se pataacaɣ kʋzʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ wezuu?

  • Wɩlɩ ñe-Bibl kpɛlɩkɩyaa ɛzɩma pɩwɛɛ se pala nɛ tɔm ndʋ pɛkpɛlɩkɩɣ yɔ titii pa-lɩmaɣza nɛ pa-laŋa taa yɔ

    Ɛbɛ taa Rose kɔma nɛ ɛnɩɩ pɩlɩɩnɩ tɔm yɔɔ maɣzʋʋ yɔɔ?