Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Lɔŋ weyi Manowaa nɛ ɛ-halʋ pɔ-tɔm kpɛlɩkɩɣ lʋlɩyaa?

Lɔŋ weyi Manowaa nɛ ɛ-halʋ pɔ-tɔm kpɛlɩkɩɣ lʋlɩyaa?

Kɛ kɩɖaʋ kɩbaŋʋ ɛzɩma pɩwɛɛ se ɛyʋ ɛwɛɛ siɣsiɣ Ɛsɔ ɛsɩndaa yɔ pɩ-nʋmɔʋ taa (Th 13:1, 2, 6)

Ñɩnɩ lɔŋ tasʋʋ mbʋ pɩlɩnɩ Yehowa cɔlɔ yɔ (Th 13:8; w13 15/8 16 § 1)

Hɔ ñe-piya nɩŋgbaaŋ ye pɩpɔzʋʋ yɔ (Th 14:1-4; w05 15/3 25-26)

Wondu ndʋ lʋlɩyaa pɩzɩɣ nɛ palabɩnɩ tʋmɩyɛ nɛ pafalɩsɩnɩ pe-piya yɔ, tɩ-taa ndʋ wɛ ña-kʋnʋŋ taa?