Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ | HIƔ TAA LELEŊ TƆM SUSUU TAA NƐ PƖKƖLƖ

Yele nɛ Yehowa sɩnɩ-ŋ pɩtɩŋnɩ adɩma yɔɔ

Yele nɛ Yehowa sɩnɩ-ŋ pɩtɩŋnɩ adɩma yɔɔ

Yehowa yekina nɛ toovenim tɔm ñɔʋ nɛ tɩpaɣlɩɣ ɛyʋ laŋɩyɛ taa. (1Kɔ 3:6-9) Pʋyɔɔ lɛ, pɩsa nɛ ɖɔ-tɔm susuu lʋlɩ pee kɩbana lɛ, pɩwɛɛ se ɖɩtaa Yehowa liu nɛ ɖɩpɔzɩ-ɩ se ɛsɩnɩ ɖa nɛ ɖe-Bibl kpɛlɩkɩyaa.

Pɔzɩ Yehowa se ɛsɩnɩ ñe-Bibl kpɛlɩkɩyaa nɛ pɔɖɔkɩ pa-tɩ nɛ palʋbɩnɩ kala wena pakatɩɣ yɔ. (Fil 1:9, 10) Yɔɔdɩ mbʋ ɖeyi ɖeyi pɩkɛ ña-kɩcɛyɩm yɔ ña-adɩma taa. Pɔzɩ Yehowa se ɛha-ŋ e-fezuu kiɖeɖeu nɛ kiɖiyi ña-lɩmaɣza nɛ ña-lakasɩ. (Lk 11:13) Wɩlɩ ñe-Bibl kpɛlɩkɩyaa ɛzɩma patɩmɩ yɔ, nɛ ŋseɣti-wɛ se pala mbʋ. Ña nɛ wɛ ɩtɩmɩ. Tɩmɩɣ pɔ-yɔɔ ɖɔɖɔ. Ŋŋlakɩ mbʋ lɛ, yaa kpɛlɩkɩyʋ ɛnʋ ɛ-hɩɖɛ.

CƆNƖ VIDEO TISI NƐ YEHOWA SƖNƖ-Ŋ NƐ ŊHIƔ TAA LELEŊ KPƐLƖKƖYAA LABƲ TƲMƖYƐ TAA—ADƖMA, NƐ PƲWAYƖ LƐ ŊCOSI TƆM TƲNƐ TƖ-YƆƆ:

  • Kaɖɛ nɖɩ Neeta kataa alɩwaatʋ ndʋ ɛkpɛlɩkaɣnɩ Rose yɔ?

  • Ɛzɩma 1 Kɔrɛntɩ mba 3:6 sɩnɩ Neeta?

  • Ɛbɛ sɩnɩ Neeta nɛ ɛwa kaɖɛ nɖɩ?