Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Lɛɣtʋ ndʋ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩlabɩnɩ tʋmɩyɛ tɔm susuu kediɣzisi taa nɛ sɩwazɩ-ɖʋ camɩyɛ yɔ

Lɛɣtʋ ndʋ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩlabɩnɩ tʋmɩyɛ tɔm susuu kediɣzisi taa nɛ sɩwazɩ-ɖʋ camɩyɛ yɔ

Ɛzɩ kediɣzisi lɛɛsɩ yɔ, tɔm susuu kediɣzisi kɛnɩ nʋmɔŋ weyi ɩ-yɔɔ Yehowa tɩŋɩɣna se ɛsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩsɔɔlɩ ɖama nɛ ɖɩla tʋma kɩbana yɔ. (Ebr. 10:24, 25) Pɩwɛɛ se pakpaɣ cɛcɛsɩ 5 nɛ puwolo 7 mbʋ yɔ nɛ palabɩnɩ kediɣzaɣ ŋga. Koobiya tayʋʋ, kooka ŋga ka-taa pɩwɛɛ se pala tʋmɩyɛ yɔ nɛ adɩma wɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa. (Ye kediɣzaɣ nakɛyɛ wayɩ palakɩ tɔm susuu kediɣzaɣ yɔ, pɩwɛɛ se kɛwɛɛ tobi nɛ pɩkpaɖɩ.) Pɩpɔzʋʋ se kediɣzaɣ yɔɔ cɔnɩyʋ ɛñɔɔzɩ tɔm ndʋ tɩsɩɣnɩ mba pɔkɔm tɔm susuu, evemiye nɖɩ yɔ. Ðɩkpaɣ ɛzɩ Mazaɣ wiye mbʋ yɔ, ye tɔm susuyaa mba pɔkɔm kediɣzaɣ taa yɔ, patisusi tɔm kpɩtaʋ hɛkʋ taa yɔ, pɩtɩla pɩwɛɣ ɖeu se kediɣzaɣ yɔɔ cɔnɩyʋ ɛtɔzɩ koobiya tɔm ndʋ papɩzɩɣ nɛ pɔyɔɔdɩ tɔm susuu taa yɔ tɩ-yɔɔ. Tɔm lɛɛtʋ ndʋ taa papɩzɩɣ patazɩ nɛ pɩwazɩ koobiya?

 • Ðe-wezuu caɣʋ nɛ ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ​—Kpɛlɩkʋʋ takayaɣ Kɛdɛsɩ labʋ hɔɔlʋʋ nakʋyʋ

 • Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩlabɩnɩ tʋmɩyɛ mbʋ pɩlabɩ fam nɛ fam ɖe-egeetiye taa yaa tɔm susuu takayɩsɩ taa tɔm natʋyʋ nɛ ɖɩpaɣzɩnɩ kɛdaɣ yɔ

 • Ɛzɩma ɖicosi tɔm ndʋ ɛyaa yɔɔdʋʋ ɖoŋ ɖoŋ se pakaɖɩnɩ-ɖʋ yɔ tɩ-yɔɔ yɔ

 • Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩyɔɔdɩnɩ weyi eetisiɣ Ɛsɔ yɔɔ yɔ, weyi etisiɣ évolution wɩlɩtʋ yɔɔ yɔ, weyi ɛɛyɔɔdʋʋ ɖa-kʋnʋŋ yɔ, yaa weyi ɛwɛ Ɛsɔ sɛtʋ ndʋ tɩfɛyɩ ɖo-kooka taa yɔ tɩ-taa yɔ

 • Ɛzɩma ɖɩlabɩnɩ tʋmɩyɛ ɖɛ-tɛ intɛrnɛɛtɩ lone jw.org, application JW Library®, yaa Bibl yɔ

 • Ɛzɩma ɖɩlabɩnɩ tʋmɩyɛ Tɔm wɩlʋʋ wondu taa wonuu nakʋyʋ yɔ

 • Ɛzɩma ɖɩlabɩnɩ tʋmɩyɛ tɔm susuu nʋmɔʋ nakʋyʋ ɛzɩ téléphone yɔɔ aseɣɖe lɩzʋʋ, takayɩsɩ maʋ, samaɣ taa tɔm susuu, pɩsɩ ŋna-ɩ waa labʋ yaa Bibl kpɛlɩkʋʋ mbʋ yɔ.

 • Lɔŋ tasʋʋ mbʋ pɩsɩɣnɩ-ɖʋ se kaɖɛ naɖɩyɛ ɛtaatalɩ-ɖʋ tɔm susuu taa yɔ, ɛzɩma pɩwɛɛ se ɖitisiɣ nɛ ɖɩlakɩ lɛɣzɩtʋ kɛlɛʋ yɔ, wɛtʋ kɩbandʋ wɛnʋʋ, lɩmaɣza kɩbana wɛnʋʋ, yaa tɔm lɛɛtʋ ndʋ tɩnɩɣzɩnɩ tʋnɛ yɔ

 • Ka ñʋʋ nɛ tɔm kalʋʋ nɛ tɔm wɩlʋʋ takayaɣ taa tɔm kɩkpɛlɩkɩtʋ natʋyʋ yaa kɛ-tɛ video nakʋyʋ

 • Ɛzɩma pɩwɛɛ se ɖa nɛ weyi ɖisusuu tɔm yɔ ɖɩkpazɩ ɖama ɖoŋ nɛ ɖɩsɩnɩ ɖama yɔ

 • Mayaɣ ŋga kɔyɔɔdʋʋ tɔm susuu tʋmɩyɛ tɔm yɔ, yaa mbʋ pɩlabɩ tɔm susuu taa nɛ pɩpɩzɩɣ se pɩkpazɩ lalaa ɖoŋ yɔ