Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Abalɩtʋ nɛ lɛɣtʋ labʋ nabʋyʋ kɛdaɣ

Abalɩtʋ nɛ lɛɣtʋ labʋ nabʋyʋ kɛdaɣ

[Yele nɛ paɖʋ Tɔm hʋyaa takayaɣ yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm tɛ video]

Yehowa tɩŋnɩ Ewuudi yɔɔ nɛ ɛya Izrayɛɛlɩ samaɣ ñʋʋ Mowaabʋ mba nesi tɛɛ (Th 3:15; w04 15/3 31 § 3)

Ewuudi kʋ wiyaʋ Egɩlɔɔnɩ nɛ piyele nɛ Izrayɛɛlɩ mba wa (Th 3:16-23, 30; w04 15/3 30 § 1-3)

Lɔŋ weyi kɛdaɣ kanɛ kɛkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ abalɩtʋ nɛ ɛzɩma pɩwɛɛ se ɖɩtaa Yehowa liu yɔ pɩ-yɔɔ?