Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

22-28 novembre

TƆM HƲYAA 1-3

22-28 novembre

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Abalɩtʋ nɛ lɛɣtʋ labʋ nabʋyʋ kɛdaɣ”: (C. 10)

  Fezuu taa ñɩm: (C. 10)

  • Th 2:10-12—Kɩɖaʋ kʋnɛ kɩpakɩ-ɖʋ se ɖɩkpa ɖa-tɩ nɛ we? (w05 15/1 24 § 7)

  • Ŋkalɩ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl hɔɔlʋʋ lɛ, fezuu taa ñɩm mbʋ ŋhiɣaa pɩlɩɩnɩ Yehowa, tɔm susuu yaa hɔɔlʋʋ nakʋyʋ yɔɔ nɛ ŋsɔɔlɩ se ŋkɛdɩ-ɖʋ pɩ-tɔm?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4) Th 3:12-31 (th tɔm kɩkpɛlɩkɩtʋ 5)

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

 • Hendu 53

 • Kɛ Yehowa taabalʋ—Kɛ tɔm susuyu kɩbanʋ: (C. 5) Tɔm taa tazʋʋ. Yele nɛ paɖʋ video. Pʋwayɩ lɛ, ye pɩsaŋ yɔ, ŋyaa piya nzɩ ŋŋtɛm lɩzʋʋ yɔ nɛ ŋpɔzɩ-sɩ tɔm tʋnɛ: Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩñɔɔzɩ ɖa-tɩ nɛ ɖɩɖɛɛ tɔm susuu? Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩñɔɔzɩ ɖa-tɩ camɩyɛ ɛlɛ ɖɩtaaɖɛlɛsɩ niye? Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwɛɛnɩ wɛtʋ kɩbandʋ alɩwaatʋ ndʋ ɖɩwɛ tɔm susuu taa yɔ?

 • Lɛɣtʋ ndʋ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩlabɩnɩ tʋmɩyɛ tɔm susuu kediɣzisi taa nɛ sɩwazɩ-ɖʋ camɩyɛ yɔ”: (C. 10) Tɔm susuu tʋmɩyɛ yɔɔ cɔnɩyʋ ɛtazɩnɩ tɔm ñʋʋ kʋnɛ kɩ-taa. Pɔzɩ koobiya se pɔyɔɔdɩ mbʋ pʋyɔɔ pɩcɛyaa se pɔkɔɔ tɔm susuu kediɣzaɣ taa lɔŋ pʋcɔ nɛ kapaɣzɩ yɔ.

 • Ɛgbɛyɛ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 30) lfb ñʋŋ 9 nɛ 10

 • Kɛdɛzaɣ tɔm (C. 3)

 • Hendu 36 nɛ adɩma