Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Yɛftee kaakɛ fezuu taa ɛyʋ

Yɛftee kaakɛ fezuu taa ɛyʋ

Yɛftee kaañɔɔzɩ tɔm ndʋ tɩɩkɔm ɛ nɛ lalaa pɛ-hɛkʋ taa yɔ (Th 11:5-9; w16.04 7 § 9)

Yɛftee kaakpɛlɩkɩ taabalɩyɛ nɖɩ ɖɩɩwɛ Yehowa nɛ ɛ-samaɣ pɛ-hɛkʋ taa yɔ ɖɩ-yɔɔ tɔm (Th 11:12-15; it-2 1202 § 6)

Yɛftee kaawobi pɩ-yɔɔ nɛ ɛkaŋ ɛ-lɩmaɣza tɔm ndʋ tɩɩkɩlɩ cɛyʋʋ yɔ tɩ-yɔɔ, ndʋ lɛ Yehowa Ɛsɔ sɛtʋ (Th 11:23, 24, 27; it-2 1202 § 7)

Nʋmɔŋ weyi ɩ-yɔɔ mantɩŋɩɣna nɛ mawɩlɩɣ se mɛnkɛ fezuu taa ɛyʋ?